סיפור המזלות - מצגת

dream star

אסטרולוגיה קבלית

dream star

חלומות ופתרונם

 dream star

מזלות -במרכז

dream star

שם האדם

dream star

התיקון של התיקון

dream star

 היכן הארון

dream star

אבנים

dream star

סיפור או מעשיה

dream star

מרכז העולמי ללימוד קבלה מובנית

dream star

מה אומר המזל שלכם, האם יש לו השפעה על מצב הרוח שלכם, על ההצלחה שלכם, באתר זה תוכלו למצוא את התשובה האמיתית -  ובקצרה "עם ישראל הוא מעל למזל" ורק לו יש את הזכות האמיתית להחליט זאת, מסופר על אברהם אבינו ש.....אתם מוזמנים לגלוש, בכל עניין אות שאלה אתם מוזמנים להתקשר 0525412620 , רוצים להתקדם קצת יותר בואו להנות מהמרכז העולמי ללימודי קבלה מובנית, גלישה נעימה - אדם הובר

 

Sleep Paralysisהמרכז העולמי ללימוד קבלה

Sleep Paralysisאינדקס אתרים 
 

Sleep Paralysisדף הבית של האתר

אסטרולוגיה

 

עוד סרטים תוכלו למצוא באינדקס אתרים שלנו
 

מזלות

 

  

ברכות לב: "אמר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל בתי שנים עשר מזלות בראתי ברקיע"

 

 מקורות:תנך.ספר היצירה.רזיאל המלאך.גמרא.זהר.תניא.הכוזרי.ליקוטי מוהרן,ספר המידות.תהילים.מדרש מגילת אסתר.פרקי אבות.דרך השם (רמח"ל.)ספר חסידים.פלא יועץ.רמב"ם משנה תורה.פירוש ברטנורה על היד החזקה לרמב"ם.הרב שלום שרעבי.מעם לועז.דבק מאח.מדרשים.משניות יכין בעז.בן איש חי.אוצר המנהגים.ספר אהבת יונתן."חינוך בנים" הוילנא גאון.הרב אליהו סנדלר.תנא דבי אליהו.

 "מזלות" משורש נזל הלך ונזכרים במקרא. (מלכים ב כג"-ה)

"נוזל כשטף מים כבירים מרום לתחת." (מפרש יכין בעז על המשנה בקידושין (עשרה יוחסין פרק ד).

 זהר:

הקב"ה הוא כלל ומערכת הכוכבים והמזלות הם הפרט והכלל גדול מהפרט ויכול האל לבטל אותם בכוחו.

ואע"פ  שכח המזלות גדול מאוד הנה יש עליהם כוח עליון הוא כוח השם יתברך.

וממשיך הזהר: אין לך אדם שאין לו שעה כלומר מזל שיוכל להועיל או להזיק לו לפי שעה.

גלגל המזלות הוא רצועה באורך השמים שבאמצע רוחבו עובר המסלול השנתי של השמש (השמש סובבת את כדור הארץ במשך שנה).

כל מזל "השולט" במשך חודש הוא המזל הנראה עולה עם אור הבוקר בימות אותו החודש לפני עלות השחר בכל חודש עפ" מזל אותו החודש.

 

יש ב מיני מזל מזל גלוי ומזל נעלם, הגלוי הוא טבעי ותלוי ב ו' עניינים והנעלם הנקרא (בעשטיממונג) שכך נגזרה חכמתו יתברך עוד טרם היוולדו.

וראה עוד בסוף הקונטרס פירוש של יכין בועז על המשנה בקידושין (מנחם פרידמן).

רבי נחמן: "כל עשב ועשב יש לו כוכב ומזל וכל כוכב ומזל מקבל כוח מהכוכבים שלמעלה

ממנו והעליון מהעליון ממנו עד שמקבלים מהשרים העליונים והם כולם מקבלים משורש הכל שהיא דבר השם כמו שכתוב:"בדבר ה" שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם". 

ובשבת עה"-א "חייבו אותנו ללמוד לדעת חכמה זו ולחשב חשבונותיה "חכמת חשבון תקופות ומזלות" וספרים רבים חברו בה חכמי יוון.

ג-א הרמב"ם מסביר בהלכות יסודות התורה פרק ג:

הגלגלים הם הנקראים שמים ורקיע זבול וערבות והם תשעה גלגלים.

גלגל קרוב ממנו הוא גלגל הירח והשני למעלה ממנו הוא גלגל שבו הכוכב נקרא

כוכב וגלגל שלישי ממנו שבו נגה וגלגל רביעי ממנו שבו חמה וגלגל חמישי ממנו שבו מאדים וגלגל שישי

שבו כוכב צדק וגלגל שביעי שבו שבתאי וגלגל שמיני שבו שאר כל הכוכבים הנראים ברקיע...

ג-ז גלגל התשיעי עצמו אין בו לא חלוקה ולא צורה מכל הצורות האלו ולא כוכב, אלא בחיבור הכוכבים

שבגלגל השמיני הוא שיראה בכוכבים גדולים שבו תבנית הצורות האלו או קרוב מהן ואלו השנים עשרה צורות

לא היו מכוונות כנגד אותם החלקים אלא בזמן המבול שאז העלו להם שמות אלו

אבל בזמן הזה כבר סבבו מעט לפי שכל הכוכבים שבגלגל שמיני כולם סובבים כמו השמש והירח

אלא שהם מסובבים בכבדות וחלק שיתהלך השמש והירח כנגדו ביום אחד ילך נגדו כל כוכב מהן בקרוב משבעים שנה.

וכבר תמהו המפרשים על זה (חזון נחום) שהרי אין מהלך השמש והירח שווה

השמש מקיפה במשך שס"ה יום והירח מקיף את הארץ במשך כט יום 12 שעות ותשצ"ג חלקים,

אבל בנוסחת אוקספרד הוצאת חיימזון אין תיבת "והירח" ונכונה היא. ומרבי רב פרופסור שלמה נחמיה פיאזמנטה: "ושנת הירח 356 ימים".

ג-ו הגלגל התשיעי שהוא מקיף את הכל חלקוהו החכמים הקדמונים לשנים עשר חלקים

כל חלק וחלק העלו לו שם על שם צורה שתראה בו מן הכוכבים שלמטה ממנו שהם מכוונים תחתיו והם המזלות ששמותיהם:

טלה,שור,תאומים,סרטן,אריה,בתולה,מאזנים,עקרב,קשת,גדי,דלי ודגים.

וכן מנינם הם במדרש "מגילת אסתר" פג-א :על הפסוק: בחודש הראשון הוא חודש ניסן.

ורשי מבהיר במסכת שבת קרט:  ש"צם חנכ"ל.

בשחרית של שבת ויום טוב מובא רמז לכל שבעת הכוכבים (ע"פ הרב שלמה עובד)

..."שבח(שבתאי)נותנים(נוגה)לו(לבנה)כל(כוכב)צבא(צדק)מרום(מאדים)..תפארת(שמש)....."

 

מניין הגלגלים: הרמב"ם מונה את הגלגלים מלמטה למעלה ולכן הסדר שלהם מהופך מזה שאנו רגילים בו לפי הספרות התלמודית.

המהר"ל מפרג:"גורם התנועה הוא המזל שהוא פועל יותר מהגלגל.

בספר הכוזרי מאמר שלישי-יג

"לא מצא העניין האלוקי מקבל מסכית לדברו דבק בסדר אשר ציוה בו אחרי המאורות והגלגלים

אלא חסידי בני אדם, היינו מאדם ועד יעקב ואחר כן שבו הקהל וחל עליהם העניין האלוקי לאהבה

להיות להם לאלוקים וסדרם כסדר הגלגלים ארבעה דגלים כארבעת רבעי הגלגל ושניים עשר שבט כשנים עשר מזלות....

 אמר רבי חנינא:

       מי שנולד במזל חמה יהיה אדם עם זיו יאכל משלו וישתה משלו לא יצטרך לאחרים וסודותיו יתגלו- אם יהיה גנב לא יצליח. רשי:השמש פומבי לכל.

 • מי שנולד במזל נוגה יהיה עשיר וזנאי. רשי: אש תלוי באותו מזל ויצר התשמיש בוער כתנור.
 • מי שנולד במזל כוכב יהיה מאיר וחכם. רשי:מזל כוכב הוא סופר של מזל חמה לכתוב דרך הלכו ותקופותיו ומצוי אצלו תמיד.
 • מי שנולד במזל לבנה יהיה סובל חולאים בונה וסותר סותר ובונה, אוכל לא משלו ושותה לא משלו וסודותיו מכוסים. רשי: שהירח גדל ומתמעט כך יהיה הנולד במזל זה סותר ובונה בונה ו....
 • מי שנולד במזל שבתאי יהיו מחשבותיו בטלים ויש אומרים כל מה שיחשבו עליו יתבטל.
 • מי שנולד במזל צדק יהיה צדיק. רשי:במצוות צדקה לעניים.
 • מי שנולד במזל מאדים יהיה שופך דמים אמר הזהר הקדוש- כל אדום מושך כוחו מכוכב זה. אמר רב אשי: או שיהיה מקיז דם או ליסטים או שוחט או מוהל.                                                 בספר "אהבת יונתן" פירש הפסוק ישעיה י': "שוחט השור מכה איש" עפ"י  מסכת שבת "האי מאן דבמאדים ר"ל שמקבל מקרה ממזל מאדים הוא ממהר לשפוך דם וכן הנולד בכל אחד מ-ז כוכבי הלכת ע"ש.

בספר חסידים: אין לאדם לומר אני בן גדולות ואעניש את חברי אלא יש אפילו עם הארץ שנולד בכוכב מאדים שמעניש ונענשים על ידו- ויש שהשעה משחקת לו.

 זהר קדוש: כפי שיש יב מזלות מצד הטוב כך יש יב מזלות מצד ה....אחר.

"הקב"ה נתן בכוכבים ובמזלות לפעול פעולות בעולם השפל ומועילים ומזיקים אך השם יתברך משדר המערכה לפי השכר והעונש."

 הוילנא גאון כותב בספר "חינוך בנים"

האדם אי אפשר לו לשבור מזלו שנולד בו.

וכשנולד במזל רע אז על זה נתנה הבחירה שיוכל לאחוז במזלו לאיזה דבר שירצה להיות או צדיק או רשע או בנוני.

בספר "אהבת יונתן" ממשיך ומסביר שלפי זה נוכל לומר דאין שכר ועונש כי זהו סיבת ההכרח ומונע סיבת

הבחירה אולם י"ל דבאמת אין זה טענה שוודאי אדם מקבל מקרה מן המזל ואעפ"כ יש לו רשות בידו לבטל

הטבע דהיינו אם מקבל מקרה ממאדים יוכל לתקן עצמו ולהיות חתן דמים למולות או להיות שוחט והוי דבר

שיש לו מתירין וזהו רשות ביד כל אדם וז"ש "שוחט השור" הכוונה שיוכל לתקן עצמו במותר לו והא לא עשה כן אלא "מכה איש".

הוילנא גאון :וזה שנאמר "חנוך לנער על פי דרכו" דרך מזלו וטבעו כן תחנכהו לעשות מצוות ואז...

שיזקין לא יסור ממנה.אבל כאשר תעבירהו על מזלו עתה ישמע לך מיראתו אותך אבל אח"כ

בעת יוסר עולך מעל צווארו יסור מזה כי אי אפשר לו לשבור מזלו המהר"ל מסביר ששינוי המזל הוא יותר קשה משינוי הטבע.

רבי נחמן אומר "עיקר צער של ישראל מחמת שנפלו מהדעת ותולין הכל בטבע.

רבינו ניסים אומר: "המזל נותן הכנה לבד, לא מכריח".

ומוסיף ה הוילנא גאון: "שהרשע תולה הכל במקרה ובמזל".

 הגמרא בשם רבי יהושע בן לוי (מסכת ברכות)

       מי שנולד היום ראשון יהיה ראש או כולו לטוב או כולו לרע. רשי:כפי שיום ראשון הוא ראש למעשה בראשית.

 • מי שנולד ביום שני יהיה אדם רגזן משום שבאותו היום נחלקו המים. רשי: כפי שנחלקו המים כך הוא ייבדל מכל אדם.
 • מי שנולד ביום שלישי יהיה עשיר וזנאי משום שנבראו ביום זה העשבים. רשי:והוא העשבים פרה ורבה מאוד וממהר לגדול ולצמוח והעשבים יוצאים בערבוביה ויונקים זה מזה.
 • מי שנולד ביום רביעי יהיה אדם חכם ונהור משום שביום זה נתלו המאורות .  בפרקי רבי אליעזר: כל הכוכבים והמזלות נבראו בתחילת ליל רביעי.

במסכת שבת קכ"ט-ב: וכן בספר הכוזרי פירוש אוצר נחמד.

מתחילת יום ד נתלו המאורות ברקיע וכן ז כוכבי לכת לסימנם: שצ"מ חנכ"ל.

וכל אחד משמש שעה אחת ואחר זה משמש שעה אחת כוכב שאחריו וכן חוזרים חלילה

נמצא תחילת יום ו' משמש שעה אחת כוכב נוגה ואחריו כוכב לבנה אח"ז חוזרים חלילה

שצ"מ חנכ"ל הרי עבר מיום שיש עשר שעות נשאר מן היום שתי שעות ומשמש בהן

שבתאי ואחריו צדק ואחריו מאדים א"כ צדק משמש סוף יום השישי שהוא שעה יב ומאדים שאחריו תחילת ליל שבת (משעה ו'-ז') והא

 מאדים ממונה על חורבן ומלחמה והא בממשלת ס"מ (האדם הראשון חטא בזמן שבין השמשות)..]

רשי ערובין כ"ו: ואין זה אלא בזמן שיום ולילה שווים שתחילת שעה שביעית מן השעות ההשוואה והיא שעה א' מן היום אז משמש נוגה וכן בשעה ו' אחר חצות משמש מאדים.                                                                                                     

 • מי שנולד ביום חמישי יהיה גומל חסדים משום שבו נבראו הדגים והעופות. רשי: הדגים והעופות אינן טורחים לאוכלים אלא ניזונים בחסדו של השם.
 • מי שנולד ביום שישי יהיה מחזר אחר המצוות. רשי: שכן דרך ערב שבת-יום שישי לחזר אחר מצוות שבת.
 • מי שנולד ביום השבת יהיה קדוש. (וכידוע ליודע חן "מי שנולד בשבת סופו גם בשבת".)

כידוע הימים מתחילים בערב הקודם "ויהי ערב ויהיה בוקר"...

בטעמי המנהגים קכ"ד: הטעם שצריך להוסיף בשבת מחול על קודש : משום שבכניסת ליל שבת משמש מזל מאדים ולכן מוסיפים כדי שלא יתחיל שבת בשעה שמאדים משמש (יסוד האמונה).

ופירש: בזה המדרש כל זמן שהיה יעקב בבית לבן לא שמר אלא שבת...

דהלא יעקוב אמר עם לבן גרתי משמע- שקיים את כל תרי"ג מצוות רק דאיתא

שכל זמן שהיה יעקוב בבית לבן לא היה משמש מזל מאדים שאם ח"ו מזל מאדים היה משמש אז לבן היה מנצח ליעקוב והנה זה פירוש המדרש .

 

אמרו חכמים כל הישוב יושב בין עגלה (שור-פירש רשי בפסחים צד) לעקרב

(עקרב היינו כימה וממזל טלה הוא-רשי ברכות נח-ב) אמרתי להם רבותיי עפר אני תחת כפות רגליכם אני אומר לפניכם דבר אחד:

אמרו לי אמור אמרתי להם: תחת כוכב אחד כל באי עולם יושבים כמו שאמרו חכמינו מסכת פסחים צד-א-וקיח-ב,(פירוש רשי ותוספות שם).

 

בבראשית טו לך לך

"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמיימה וספר הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו

כה יהיה זרעך". בעל הטורים: ויוצא אותו החוצה בגימטרייה איצטגנינותו.

ורשי מבהר שם: לפי פשוטו הוציא אותו מאהלו לחוץ לראות הכוכבים אבל ע"פ מדרשו:

אמר לו מא מאצטגנינות שלך שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן. אברם אין לו בן

אבל אברהם יש לו בן וכן שרי לא תלד אבל שרה תלד. אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל.

וביעקב מסופר בנא דבי אליהו ה-יב:

"....וכשיצא מבית אביו ללכת אל בית לבן באתה השכינה ועמדה למעלה ממנו ואמרה לו

יעקוב בני שא נא עינך השמיימה וראה שנים עשר מזלות וכוכבים ברקיע ושתיים עשרה שעות היום ושתים עשרה שעות הלילה כנגד שנים עשר שבטים שאני נותן לך."

זהר: "יעקוב אבינו בוחן שעת המזל היה."

 ערובין ס"ד

"הכל תלוי במזל אפילו ס"ת שבהיכל" ע"ד המוצא מציאה יקנה ס"ת דהיינו ס"ת תלוין במזל.

באדרא רבה קמ"ט נאמר:

קם רבי אלעזר ואמר:"הכל תלוי במזל ואפילו ספר תורה שבהיכל.

והרי למדנו שס"ת הוא קודש ומי שהוא בקדושות הללו תלוי במזל?????

אלא חוט היקר והקדוש שכול השערות תלויות בו הוא נקרא מזל משום שכול קודשי

קדשים של הקודשים תלויים במזל הזה. וספר תורה אף ע"פ שהוא קדוש לא חל עליו עשר קדושות עד שניכנס להיכל...

למה נקרא מזל???? משום שממנו תלויים כול דברי העולם העליונים והתחתונים.

אמר רבי יוחנן: "אין מזל לישראל" רשי מבהיר שע"י תפילה צדקה וזכות משתנה מזלו לטובה.

 אמר רבי חנינה: "מזל מחכים מזל מעשיר יש מזל לישראל" רשי מבאר שאין תפילה וצדקה משנים את המזל.

 ו"בשפת אמת" זכות היא מעשה המצווה שע"פ שכל תפיסת האדם ומזל הוא מקור

שלמעלה מתפיסת האדם בבחינת איין וזהו אין מזל לישראל שבחינת האין הוא המזל.

ומסכמת הגמרא באותו עניין שרב החכמים סבורים כרבי יוחנן.

 רבי נחמן:"ובאמת ישראל הם למעלה מהטבע.

כך שהם חוטאים ח"ו אז נופלים אל תחת המזל והטבע ואזי יש להם גלות וצער ח"ו וכשהקב"ה

רוצה לרחם על ישראל ולהושיעם מגלותם אזי ממשיך עליהם השגחה ואזי מכניע ומבטל

הטבע והמזל שהיה מחייב ודע שזו ההשגחה הוא ממשיך מסוף העולם כי לעתיד

בעת הקץ יתבטל הטבע שהיא ע"פ מערכת הכוכבים והמזלות ולא יהיה שום השגחה

לבד ואז יהיו ישראל למעלה ותפילה היא בבחינת ההשגחה למעלה מהטבע כי

הטבע מחייב כך ותפילה משנה את הטבע ככתוב "כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כה" אלוקינו בכל קראינו אליו".

כי זה גדולתנו שהשם יתברך שומע תפילתנו ומשנה הטבע ע"י השגחתו יתברך".

בספר חסידים: מלאך מזלו של אדם מתפלל עליו קודם שיתפלל האדם.

רבי נחמן:"מזלו של אדם שומר את האדם מלהיות ניזק"

והמלבים מפרש על הפסוק:"מקימי מעפר דל": אף שלפי המזל מקומו בעפר, יקימהו השם יתברך".

"בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליה מלתא אלא במזלא תליה מלתא".

אמר רבא: "בנים חיים ומזונות לא בזכות תלויים אלא במזל" והתוספות שם כתבו: מכל מקום ע"י זכות גדול משתנה המזל.

חז"ל: "קשים מזונותיו של האדם לפני הקב"ה כקריעת ים סוף....ומפרש הזהר הקדוש:

קשים כי אינם ברשותו טרם נתברך מהמזל וכעין זה קשים לפניו יתברך הזיווגים שבעולם והכל הוא משום שברקיע וילון אינו משמש כלום".

הרב אליהו סנדלר אומר עניין המזל שקובעים זיווגו ומכריזים בן פלוני לפלונית,

בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני...וזהו עניין המזל היינו חלקו וכליו לעבודת השם שקובעים לו מראש משמים.

אמרו חז"ל: מזל של שניים עדיף מאשר מזל של אחד.

המהר"ל מפרג: "אי אפשר שיהיו לשני בני אדם מזל אחד לגמרי".

רבי נחמן אומר: מזל האיש כפי משל האישה.וע"י תפילה יכול לשנות זיווגו הניכרז בשמים".

בספר חסידים:"הנפש יש לה מזל ברקיע".

הזהר מסביר: התפילה היא על המזל. "כל העוסק בתורה בטל ממנו החיוב של

הכוכבים ומזלות אם לומד התורה כדי לקיים מצוותיה ואם לא הרי הוא כמו מי שלא עוסק בתורה".

רב נחמן: כל אחד מקבל השפעות עשירות או בנים וכל דברים לפי המזל שלו והמזל

מקבל השפעה מהצדיק וע"כ כשהאדם רחוק מהצדיק אזי המזל צריך לעשות לו כוח גדול

כדי לקבל השפעה מן הצדיק ואזי בא לו בקושי גדול אבל המקורב לצדיק האמת יוכל לקבל בנקל את מה שצריך לו הן עשירות הן בנים וכו"....

זהר:"הזקן הקדוש נקרא מזל (תורה אור-אלטא רבה מסביר שזקן הוא כמו צינור) יקר מכל יקר

כולם משגיחים לקבל שפע שלהם ממזל ההוא במזל הזה תלויים שמים וארץ וגשמי רצון

במזל זה נעשו הצבאות העליונים והתחתונים...מזל פירושו הצלחה כי על הכתוב "היו מוסיף" מתרגם "מזלא יוסיף".

אור החיים: "כל שיש לו אפילו חטא אחד לא ישלוט על המזל המראה עליו עוונו" וכן...

תמים תהיה עם ה" אלוקיך אם תהיה תמים עם ה" לא יחסר לך דבר ואין הוראת המזל לרע מתקיימת".

רבי נחמן: ע"י צדקה נתרומם מזלו". "יראת השם תוסיף יותר ממה שמזלו מחייב והוא הדין להפך" וכפי שהזכרתי ב "שם האדם" שינוי שם וכן שינוי מקום משנה מזל.

ולסייע לתלמידי חכמים בזה מבטל הוראת כוכבים ומזלות".

אני מודה לכם שהטרחתם לבוא לידיעתכם הישיבה פתוחה לכל החפץ ללמוד תורה במשך כל שעות היום כל מה שצריך לעשות זה לעשות...ולבוא!

המזלות:

 

תקציר איפיוני המזל בשפה קלה:

גדי:

מזל גדי שייך ליסוד האדמה, ולקבוצת המזלות הקרדינליים. הגדי נשלט על ידי שבתאי, שמכריח אותו לפעול בצורה מאוד ממושמעת. אולי בגלל זה הגדי זקוק מאוד למסגרות מחייבות כדי ליצור לו שדות פעולה. קשה מאוד לגדי לפעול בצורה ספונטנית כמו הקשת או הטלה. הוא נחשב למזל עצור, סגור ומאופק, שמנסה להיות תמיד בשליטה. למרות זאת, עמוק בפנים הגדי מאוד... ביישן, כן, כן. לכן הוא בונה מגיל צעיר חומה קטנה ובלתי נראית שתשמור עליו, ולשם כך הוא משתמש במסגרות.

הגדי הוא מזל שמאוד מקשה על עצמו: קשה לו להאמין שבאמת אוהבים אותו, והוא ביקורתי מאוד על פעולותיו. הוא זקוק למסגרות פעולה בהן יוכל לבטא את עצמו, כי הן עוזרות לו לדעת בדיוק איפה הוא עומד. בגלל חוסר האמון הבסיסי שלו בעצמו, הוא זקוק להערכה יותר מאשר לאהבה: אהבה היא מקום מוזר, משתנה ולא יציב שיכול תמיד להיעלם, אבל הערכה נשארת, כי היא מבוססת על פעולות ועובדות, ולא קריזות בלתי ברורות. זו הסיבה שהגדי זקוק להצלחה שנראית לעין, חומרית או רגשית.

הגדי נוטה לעלות מעלה בסולם בעיקר כשהוא מבוגר יותר מעמיתיו. הביישנות הטבעית שלו גורמת לו לצאת מהקליפה הרגשית בדרך כלל רק באמצע שנות השלושים. עד אז, הוא ירגיש מבוגר וקצת שונה מהסביבה. בבגרותו הוא נותן גז, מוצא את מקומו, בונה לעצמו מסגרות מחייבות, ומתחיל לפרוח.

בגלל שהוא כל כך רציני, עם חוש הומור מיוחד וציני ששומר על פוקר פייס, אפשר לראות גם את חיוכו הקטן המפורסם בזוית הפה, הלא הוא חיוך הגדי...

 

דלי:

מזל דלי שייך ליסוד האויר, ולקבוצת המזלות הקבועים. הוא נשלט על ידי אורנוס, שקשור מאוד לשינויים ולחשיבה מקורית. אורנוס גורם לדלי להיות מבריק וידידותי מאוד כלפי הסביבה, אך בו בזמן גם קצת מרוחק וסגור בבועה שכלתנית.

הדלי הוא אחד המזלות הידידותיים ביותר בגלגל המזלות. בגלל שהוא שייך למזלות האויר השכלתניים, הוא ממהר להתיידד בצורה אינטליגנטית ולרכוש חברים רבים. מגיל צעיר הוא נמצא במרכז החברה, כי הוא יודע לשמור על עצמו ולהישאר ידיד של כולם.

הדלי, אולי בגלל שאורנוס שומר עליו לבל ייפגע מרגשות עמוסים וצפופים מדי, הוא מזל טיפ-טיפה לא אישי. הוא אמנם ידידותי מאוד, אבל לעיתים מעדיף ידידים על פני קשר זוגי סוער. עודף רגשות עלול לאיים עליו ולגרום לו לברוח מה שהוא אכן עושה לפעמים.

הדלי הוא אלוף הניתוקים: הוא זקוק להרבה מאוד חופש, וחייב יכולת תמרון בין כל המחויבויות החברתיות שלו. הוא פשוט נעלם וחוזר: הוא יכול להתנתק ממך באמצע השיחה, אבל לחזור אחרי כמה דקות ולהשלים הכל בעזרת היכולת האינטליגנטית המהירה שלו.

הדלי מבריק מאוד, ואורנוס גם מעניק לו לעתים ניצוץ של גאוניות ומקוריות, אותו ניצוץ ממנו אפשר לברוא משהו מכלום. הניצוץ הזה הוא ייחודי - אך לא אישי, ולכן לפעמים קשה לדלי עם אנשים, לאורך זמן. לא פלא שהרבה מאוד דליים נקשרים למחשבים שלהם, ועובדים בתחום ההיי טק. אפשר ממש לומר שאת המחשב המציאו בשביל הדלי, והוא גם דומה לו: אינטליגנטי, מהיר מאוד, לא אישי, ולא זקוק להבעת רגשות בלתי פוסקת. מהסיבות האלה, הדליים מתקשים לעיתים בזוגיות לאורך זמן, ומעדיפים להיות עם עצמם או עם קבוצה גדולה של אנשים, בה יוכלו להתבטא בצורה חברתית וידידותית - אך בעצם להיות לבד.

 

דגים:

מזל דגים שייך ליסוד המים, ולקבוצת המזלות המשתנים. ואכן, הדגים משתנים כל הזמן, בגלל שהצירוף של המים הזורמים והצורך לנוע כל הזמן חזק מהם. כוכב נפטון שולט על מזל דגים, והופך את השהות איתם לתחושת שהות ליד חוף הים: לפעמים המים צלולים, בהירים ושקטים, לפעמים סוערים ובעלי גלים גבוהים, ולפעמים עכורים וסוחפים.

מצבי הרוח הדגיים שונים ומשתנים, אבל כמעט תמיד אפשר למצוא אצלם עצב נסתר, עגמומיות מסויימת שנמצאת מתחת לפני השטח ומחפשת לה מוצא. אולי בגלל העובדה הזו, רבים מהדגים אוהבים לכתוב, בעיקר שירה. יש משהו לירי וטרגי בדרך בה הם מסתכלים על המציאות. בכלל, הדגים נחשבים למזל אמנותי מאוד, בעלי יכולת הבעה מדהימה, בעיקר בתחום המשחק. נפטון מאפשר לדגים להשתנות ולחקות בני אדם ודמויות עד שהם כמעט הופכים להיות הם עצמם. יכולת החיקוי וההפנמה הדגית כל כך מדהימה, עד שלפעמים נדמה שהדג מקבל את אישיות האיש שלידו. העובדה הזו מאפשרת להם להיות ממש 'חיות במה' ולהצליח בתחום התיאטרון, כמו גם להיות מטפלים מסורים מאוד, ולעבוד עם אנשים אחרים בצורה קרובה ואמפתית.

הרבה ממבני הדגים הם עובדים סוציאליים: היכולת שלהם להרגיש את האחר ולתת לו את מה שהוא צריך הופכת אותם למטפלים אמיתיים, ובכל התחומים. לפעמים ינצלו הדגים תכונה זו ויהפכו לנוכלים מדהימים, שיצליחו לרמות גם את הספקנים הגדולים ביותר...

אבל בתוך כל זה שוכח הדג דבר אחד: את עצמו. יש לדגים יכולת לבטל את עצמם בחברה, להתעלם מהצרכים שלהם ולהרגיש שהם קורבן של החיים. דגים כאלה עלולים ליפול קורבן לסמים, אלכוהול והרס עצמי.

מאזניים:

מזל מאזניים שייך לקבוצת המזלות הקרדינליים וליסוד האוויר. יסוד זה מאפיין שכלתנים עם מצח גבוה, אבל למאזניים יש גם גומות חן, וחיוך כובש ביותר... כי הכוכב ששולט על המאזניים היא ונוס, אלת היופי. כאן, היא אחראית על יופי ואסתטיקה. לכן, החיוך של בני המאזניים הוא אחד מכלי הנשק הקטלניים ביותר שלהם, מה שגורם לנו לסלוח להם על הכל, ועוד לתת להם חיבוק כצ'ופר. רבים מבני המזל ניחנו ביופי עדין, אסתטי ומיוחד, והם גם אוהבים סביבם יופי והרמוניה.

בני מזל מאזניים זקוקים להרבה מאוד אישורים שאוהבים אותם, ומתקשים לכעוס, כי הם פוחדים שאם יכעסו יפסיקו לאהוב אותם. לכן הם משתדלים לרצות אנשים אחרים, ולא מבטאים רגשות שליליים - סיבה נוספת לכך שהם מהווים את להיט החודש בקרב הסביבה.

בני המאזניים זקוקים - כמו שאר מזלות האויר - להיות לעיתים קרובות עם עצמם. כשהם לא מצליחים, הם מסתגרים והופכים להיות מופנמים ועצובים. כשנותנים להם להיכנס פה ושם לבועה שלהם, הם בדרך כלל יוצאים אחרי כמה שעות (לפעמים שבוע) עם אותו חיוך מאיר, ואז יודעים שהכל בסדר.

לפעמים עוטפים את בני המאזניים מצבי רוח לא קלים, בעיקר את הנשים היפות של מאזניים (למשל בריז'יט ברדו), שמצליחות לאמלל את עצמן בצורה נפלאה ובלי סיבה נראית לעין. יש משהו מאוד עדין ושביר אצל בני מזל מאזניים, אבל במקביל גם מקננת אצלם שאיפה עזה לצדק אישי וחברתי: הרבה שרי משפטים וראשי ממשלה שייכים למזל מאזניים, ודי אם נזכיר את דוד בן גוריון, משה שרת, בנימין נתניהו, דוד ליבאי, חיים צדוק, ועוד ועוד.

עקרב:

מזל עקרב שייך לקבוצת המזלות הקבועים, וליסוד המים. מזל עקרב הוא מזל מופנם, סגור וחשדן, ובצדק: בעיניו, העולם הוא מקום עויין, ויש לנהוג כלפיו בחשדנות ראויה עד שהוא מוכיח את עצמו - ולא להיפך. העולם חושב אחרת? לעקרב לא איכפת: יש לו מספיק אופי כדי לעמוד בנחישות מול רצונות הכלל כשזה לא מתאים לו. ואכן, העקרב אינו מתמסר בקלות: הוא דורש הוכחות בשטח שהוא באמת יכול לסמוך עליך. יקח לו הרבה מאוד זמן עד שהוא יפתח את החלון ויזמין אותך להיכנס. אבל משנכנסת, זכית לחבר אמיתי לכל החיים, ובכל מצב.

אז כמו שראינו, העקרב הוא קטן-אמונה: מגיל צעיר החיים לימדו אותו שלא משתלם להיות אופטימי, וכל רגע הם ממשיכים להוכיח את זה מחדש. מה עושים העקרבים בנידון? עורכים בדיקות קבלה קפדניות, לא רק לידידים, אלא גם לבני זוג פוטנציאליים, ובעצם למי לא?

חשוב לזכור שהעקרב מאוד נאמן. לכן הוא גם דורש את הנאמנות הזו מהזולת, ולא מוכן להתפשר עליה. אולי משום כך הוא נראה לאחרים מאוד טוטאלי, הולך עד הסוף, ולא עושה חשבון כשמשהו מדליק אותו - אז הוא עלול להיכנס למקום אובססיבי מאוד ובלתי מתפשר, וגם לא קל לו עצמו. בגלל שהעקרב נשלט על ידי כוכב פלוטו, האחראי על הצורך לחוות כל דבר בצורה טוטאלית, נראה לעיתים שהעקרב אוהב לעשות לעצמו חיים קשים, לצאת עם טיפוסים לא קלים ולדרוש מעצמו ומהסביבה לא מעט.

העקרב גם יצירתי מאוד, מנסה ללכת עם מה שהוא מרגיש מעל הכל, ולא להתפשר על הרגשות שלו. המחוייבות שלו לעצמו ולדברים שלו מאוד עמוקה, ועלולה להפוך אותו לקיצוני ולקנאי נוראי, לרכושן לא קטן ולמישהו שלא מוכן לוותר על דברים שמעניקים לו משמעות, כוח וכסף. כשהעקרב לא מקבל את מה שהוא רוצה הוא לא מוותר - הוא רק לא יראה לך את זה. אבל אל תטעה - עקרב אמיתי לא שוכח ולא סולח, ויום אחד המעגל הקטן שלו עם העולם ייסגר...

קשת:

מזל קשת שייך ליסוד האש ולקבוצת המזלות המשתנים. והוא אכן כזה: מלא אש, ולא מפסיק להשתנות לרגע. מזל קשת נשלט על ידי כוכב יופיטר, שאחראי על הצמיחה ועל התרחבות הגוף - והראש. הקשת אוהב להרחיב אופקים, על ידי לימודים - וכמה שיותר, או על ידי נסיעות וטיולים. ואכן, בתוך כל קשת יושב טיילן בינלאומי, שתמיד מוכן לקחת את התרמיל ולנדוד לדרום אמריקה. קשתים רבים אמנם מתברגנים עם השנים, אבל בכל אחד מהם נשאר אותו ניצוץ הרפתקני, שמוכן לעזוב הכל ופשוט לנסוע - והוא לא ממש משתנה עם השנים.

האופי הקשתי מאוד דומה למזלות האש: חם, ישיר, אימפולסיבי מאוד ובולט בחוסר הטקט שלו. לפעמים נדמה שהקשת פשוט עושה כל שגיאה אפשרית שקשורה לתקשורת, ומתעקש לומר את האמת בפנים. יש כאלה שאוהבים ומעריכים זאת ויש שכועסים, אבל אי אפשר לעמוד בפני הקסם הישיר הזה, וחייבים להגיב, לטוב ולרע...

הקשת אלוף בלבדוק גבולות ביחסים. הוא בודק שוב ושוב את גבולות בן הזוג שלו, ותמיד ינסה לראות כמה רחוק הוא יכול ללכת. מילת המפתח של הקשת היא חופש. מערכות היחסים שלו נוטות להיות פתוחות יותר ממערכות אחרות: הוא פשוט חייב להרגיש את החופש הזה, כדי להתחייב מחדש. כמו במקרים אחרים, זהו הקשת - לטוב ולרע, ואם אתה רוצה להמשיך ולשהות במחיצת הקסם הזה אתה חייב לקבל גם את החופש הזה...

סרטן:

הסרטן שייך למזלות המים האמוציונליים והריגשיים, ולקבוצת המזלות הקרדינליים, יוצרי האנרגיה. במקרה הזה הסרטן מייצג אנרגיה רגשית. הסרטן הוא הרביעי בגלגל המזלות. אם במזל טלה הילד נולד, בשור לומד לאכול ובתאומים - לדבר, בסרטן הוא מבין שיש לו בית, ומסגרת משפחתית.

הסרטן הוא מזל רגשי מאוד, וזקוק להרבה חום ואהבה סביבו. הוא מאוד קשור לבית, ומה שקורה בו משפיע עליו יותר מאשר על כל מזל אחר. הבית של הסרטן מסמל צורך חזק בביטחון רגשי.

שליט מזל סרטן הוא הירח, שגורם לשנויי מצבי הרוח שלו לעיתים קרובות, לפעמים ללא כל סיבה נראית לעין. במפת הלידה הירח מייצג את דמות האם, ואכן, הקשר בין הסרטן לאמו חשוב לו יותר מכל קשר אחר. אולי בגלל זה הסרטן הוא מזל מופנם, רך, אימהי ומפנק כשטוב לו, וקוטר לא קטן כשרע לו.

הסרטן גם אוהב מאוד לעצב את ביתו ולעצב בכלל, ואוהב לטפל באחרים ולהיות אם בית סביבתית לכל מי שזקוק לכזו. מעבר לכך הוא גם רומנטי מאוד, אוהב אוכל טוב, נוחות ונוסטלגיה, אספן מושבע של חפצים (נוסטלגיה כבר אמרנו?) ומתרפק על העבר, גם אם עבר מאז רק שבוע...

אריה:

האריה שייך למזלות האש, וקבוצת המזלות הקבועים, אלה שכל כך קשה להם להשתנות. אם תישאלו את האריה הוא גם לא ממש ימצא סיבה לעשות את זה. זה בגלל שהאריה מרגיש מלך החיות, ומלך בכלל. כבר בצעירותו הוא הופך להיות באופן אוטומטי מלך הכיתה, ובצבא הוא יהיה הקצין שכולם מסתערים אחריו, זה שאוכל שלוש ג'בלאות לארוחת בוקר. האריה חייב להיות במרכז, ולא סתם הבית שמבטא אותו נקרא בית האגו - הבית שמבטא את ה'אני' שלנו, הבית של השמש. השמש היא שליטת מזל אריה, ובדיוק כמוה, גם האריה אוהב שהכל נמצא סביבו, והוא מאיר באהבה וחיבה, בתנאי שלא ישכחו מאיפה מגיע האור...

האריה הוא יצור דרמטי מאוד, והצבעים האהובים עליו כמובן הם אדום וזהב. הוא אוהב להיכנס כשכולם מסתכלים, ולצאת כשכולם יוצאים לפניו, רצוי תוך השתחוות קלילה, ואם אפשר גם כיפוף ברכיים. רק במקרים כאלה הוא מוכן לוותר על התואר 'הוד מעלתו'.

אבל כדאי לזכור שהאריה בדרך כלל חם מאוד ונדיב, אוהב מאוד לפנק ולהזמין את כולם, אבל גם להיות זה שקובע לאיזו מסיבה הולכים, מי מקובל ומי לא, ולמי לא כדאי אפילו לצלצל. יש הבדלים קטנים בין האריה ללביאה: הוא לא ממש אוהב להתאמץ, כי הרושם שהוא עושה עובד גם ככה. היא, לעומת זאת, מנסה כל הזמן לקחת הכל על עצמה, וגם לבצע בצורה מושלמת את ה- כל. האמת היא שבלי שניהם שום דבר לא יזוז, וכל אירוע יהיה פשוט חסר טעם. ככה, לפחות, הם חושבים, והאמת - זה גם בעצם די נכון...

בתולה:

מזל בתולה שייך לקבוצת מזלות האדמה הפרקטיים, אבל גם לקבוצת המזלות המישתנים. כן, יש צירוף כזה: גם פרקטיים - וגם מישתנים. זאת הבתולה שלנו.

הבתולה שייכת לבית השישי, שעיקרו - עבודה ושירות, ומחלות. איכשהו, הצורך הפרפקציוניסטי שיש למזל הזה מטביע את חותמו בכמה וכמה מקומות. בני ובנות מזל בתולה דורשים מעצמם הרבה, הרבה יותר מהרגיל. זה מזל שאוהב לתת מעצמו, אבל בצורה מושלמת: קשה לו לסבול שגיאות. הוא אוהב לרדת על עצמו כשזה קורה, ולא מעט...

כוכב מרקורי, שליט המזל תאומים הוא גם שליטו של מזל בתולה. אבל שלא כמו בתאומים, במזל בתולה הוא נותן שירות, אוהב לעבוד, ופרפקציוניסט גדול. אולי בגלל חיפוש השלמות המתמיד, אחת התכונות הבולטות של המזל היא הביקורתיות שלו. בין אם זו ביקורת עצמית או חיצונית - הלשון המושחזת של הבתולה תדע תמיד לאתר את נקודת התורפה ולרדת עליה. אולי כי הבתולה עושה את זה קודם כל לעצמה, למרות שלא תמיד זה נראה לעין.

למזל בתולה שייכים אנשים שיודעים - ואוהבים - לעבוד קשה. הצורך לעבוד בענפי שירות מצד אחד, ובענפי מכירות ושיווק מצד שני, יוצר מזל שתמיד יודע איפה הכי טוב לקנות מה, מה בדיוק צריך לעשות מתי, ובעיקר - עם מי. זה מזל שהוא פשוט אלוף בכל מה שקשור לפרטים קטנים - אבל קשה לו לראות את כל התמונה.

אולי בגלל זה הבתולה כל כך טובה בלעבוד עבור מישהו אחר, ורק לעצמה קצת קשה לה לפרגן... המממ... נו, זה כבר סיפור אחר. הבתולה אולי אוהבת מאוד לקטר, אבל להיכנס לעימותים? ממש לא: אז היא מפנימה ושומרת בבטן. אולי בגלל זה הרבה מאוד מבני ובנות המזל הזה סובלים לעיתים תכופות מעצירות...

טלה:

הטלה שייך למזלות האש האנרגטיים ולקבוצת הקרדינליים, היוצרת אנרגיה. הטלה מייצג אותה על ידי אלמנט האש, על כל יתרונותיו וחולשותיו.

הטלה פותח את גלגל המזלות, ולכן מייצג את הילד, שזה עתה נולד. הילד הזה מביא לעולם מתנה נפלאה - את עצמו! וכך צריך להתייחס אל הטלה - כאל משהו נפלא שצריך למלא את כל סיפוקיו. הטלה לא ממש יודע לדחות סיפוקים. כל אנרגיית האש שלו מכוונת לטווחים קצרים, כדי לספק את הצרכים המיידיים שלו. לכן, הטלה נחשב לפעמים לאגוצנטרי למדי, ולמי שדורש הקשבה רבה מהסביבה.

מארס הוא שליט הטלה. הוא מייצג את הדחף לשלוט ולהכתיב, ואת החלק הגברי שמחפש להגדיר טריטוריות ולהילחם עליהן. לרוב, אנשים שמפת הלידה שלהם נשלטת על ידי מארס ישרתו בצבא קבע, או סתם יחפשו לריב עם כולם. מארס גורם לטלה להביע בצורה ישירה את רגשותיו, אבל לעיתים הוא גם חם מזג, מאוד... במקרים כאלה, למשל - כשעוקפים אותו ברמזור - הוא נוטה להתפרץ, לכעוס על כל מי שלא ממהר לעשות את מה שהוא רוצה, להיות קצר סבלנות, ולרצות את הכל כאן - ועכשיו.

הטלה טוב בלסחוף אחריו אנשים, ומאוד אוהב להתחיל דברים חדשים (הראשון בגלגל המזלות...), אבל פעמים רבות - ממש כמו לילד - אין לו את הנשימה הארוכה לסיים אותם. הוא משתעמם, ו... מתחיל משהו אחר.

שור:

השור הוא אחד ממזלות האדמה הפרקטיים, ושייך לקבוצת המזלות הקבועים. קבוצה זו מקבלת אנרגיה, אבל קשה לה להשתנות, וההרגלים הקבועים שלה לעיתים קצת נוקשים. השור הוא השני בגלגל המזלות. אם תינוק נולד במזל טלה - במזל שור מאכילים אותו, ויוצרים את בסיס ההזנה שלו.

מזל שור נשלט על ידי ונוס. כאן היא מייצגת את הצרכים הפיזיים שלנו, הקשורים לאוכל טוב ושינה מרגיעה, וגם העניין ההוא, שהשור כל כך אוהב להתמיד בו, אם כי לעתים קרובות בצורה קצת מונוטונית וחוזרת על עצמה, כמו שור אמיתי...

אולי מהסיבות האלה, כל הנושא הפיזי חשוב מאוד לבן השור. בדרך כלל הוא חזק מאוד (גם השוורים הרזים...), ויכול להגן על עצמו בקלות. אבל עמוק בפנים הוא שוחר שלום אמיתי. בכל מקרה, השור בדרך כלל מעדיף שרק יעזבו אותו בשקט, ויתנו לו לנוח במרעה הפסטורלי שלו.

השור הוא מזל בסיסי מאוד, שבנוי על הרגלי חיים מוגדרים ופשוטים. על ההרגלים האלה קשה לו לוותר, ולכן כשהשור רעב - אסור לומר לו 'לא' (כמו שנאמר: לא תחסום שור בדישו...). אולי בגלל זה הוא צריך לפעמים דיאטה, כי האוכל מספק לו ביטחון ולא רק שובע.

אבל מעבר זה, השור מאוד מאוד רומנטי, והרומנטיקה הזו היא אחד הדברים החשובים בחייו. ביחסים השור נאמן, מסור, הולך בתלם, ואולי בגלל זה נחשב לקצת מרובע ושמרן. בנוסף, הוא מתקשה להתנתק מקשרים, ותמיד חוזר ומקיש בדלת כדי לומר שנה טובה... כי השור ניקשר, לא יודע לעזוב, ותמיד רוצה לחזור עם הגיטרה מתחת לחלון ולחזר שוב, כמו הרומנטיקנים של פעם...

תאומים:

התאומים שייך למזלות האויר השכלתניים, ולקבוצת המזלות המשתנים. בקבוצה זו המזלות מעבירים אנרגיה ממקום למקום, וחברי הקבוצה נוטים להשתנות לשנות הרגלים. מזל התאומים הוא השלישי בגלגל המזלות. אחרי הלידה בטלה והאוכל בשור - בתאומים התינוק לומד לדבר. הבעיה רק שלפעמים הוא לא סותם את הפה...

מזל תאומים נשלטו על ידי מרקורי - השליח מהמיתולוגיה היוונית, שתמיד נמצא בשליחות כלשהי. ואכן, נושא התקשורת חשוב מאוד לתאומים. זה מזל שכל הזמן חייב להזיז אנרגיה, פיזית או מילולית. הראש שלו עובד והרבה, אבל המחשבות שלו לא תמיד ממוקדות. הוא עסוק מאוד בלאסוף אינפורמציה ולהעביר אותה הלאה, כדי לפנות מקום ל... אינפורמציה חדשה. אולי משום כך התאומים נחשב למזל אינטליגנטי ביותר, שקולט במהירות הבזק כל דבר חדש ומיישם אותו במהירות (או מעביר אותו הלאה...).

התאומים גם אלוף בלימוד שפות ודרכי ביטוי. אין פלא שהמצרך החביב עליו הוא מילים, וכמה שיותר יותר טוב. התאומים אלופים בלשכנע, ונחשבים לאנשי המכירות הטובים ביותר, גם של עצמם. הבעיה העיקרית שלהם היא שהם משתעממים מהר. אם קשה לך לעניין אותם - אולי כדאי לא ליצור אתם קשר מלכתחילה.

תהילים לפי מזלות1
דעו כי חכמי הסוד לימדו כי הקורא בכוונה רבה את פרק התהילים המתייחס למזלו גורם להגבהת מזלו, משחרר עיכובים ומושך על עצמו שפע רב הן ברוחניות ובוודאי בגשמיות.

זכרו כי תהילים קוראים  עד לשקיעת החמה.

בהצלחה לכולם!!!

חודש תשרי - מזל מאזניים - פרק כ"ז

חודש חשון - מזל עקרב - פרק פ'

חודש כסליו - מזל קשת - פרקים ס"ז, צ"ג

חודש טבת - מזל גדי - פרק נ"ט

חודש שבט - מזל דלי - פרק כ"ג

חודש אדר - מזל דגים - פרק קכ"ו

חודש ניסן - מזל טלה - פרקים קי"ד, צ"ב

חודש אייר - מזל שור - פרק צ"ה

חודש סיון - מזל תאומים - פרק ק"ז

חודש תמוז - מזל סרטן - פרק צ'

חודש אב - מזל אריה - פרק קל"ז

חודש אלול - מזל בתולה - פרק צ"ד

 

 היכנסו: למרכז העולמי ללימוד קבלה מובנית

  

 

 

 

פגישות אישיות לייעוץ קבלי ופתירת חלומות לטובה יתקיימו בכל יום שישי בין השעות 10:00 - 15:00

בתאום 052-5412620 אדם

 

 

על מנת לקבל "פיתרון חלום טוב" יש לכתוב את החלום ולשלוח אלי דרך יצירת קשר   
נא להוסיף:גיל,סטטוס,את היום ובאיזו אשמות (לקראת היקיצה או בתחילת הלילה) נחלם החלום.

 

 

dreaming earthdream EEGdreaming brain
דף הבית
 | 
צור קשר
 | 
פורומים
 | 
פילוסופיה וקבלה
 | 
מזלות
 |   קונטרס להדפסה|   |