הקדמה           דוגמת תפריט           הזדמנות עסקית           הסכמים

 
 

 

דוגמא להסכם

   
   
  בין:_____________( להלן "החברות")                 לבין: הובר שירותי הסעדה
   
  הואיל והחברות מעונינות לקבל שירותי הסעדה לעובדיהן ו/או מוזמניהן בחדר האוכל של החברות וכריכים לארוחות בוקר צהרים וערב בחדר האוכל של המפעל ברח'_______בעיר___________
   
  והואיל והובר שירותי הסעדה מעונינת לספק שירותי הסעדה לעובדי החברות בחדר האוכל של החברות.
   
 

אי לכך הותנה הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

   
  1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו
   
  2. הובר שירותי הסעדה מתחייבת לספק ארוחות צהרים על בסיס יומי בימים א-ו לעובדי החברה למעט ערבי חג.
  כמו כן תספק כרירכים ו/או ארוחות ערב ארוזות ע"פ בקשת החברות.
   
  3. זמני ארוחת הצהרים בין השעה 11:30- ועד 14:00
   
  4. במסגרת ארוחת הצהרים יכללו הפריטים הבאים:
  4 מנות עיקריות בשריות
  1 מנה דג
  1 מנה צמחונית
  2 תוספות פחמימה
  2 תוספות ירקנית
  סלטים ובר סלטים (ירקות חתוכים)
  מגוון לחמים
  בר תבלינים, חמצים ורטבים.
  מרק אחד
  2 סוגי מנה אחרונה (אחד מתוכם פירות)
   
  כל זאת ע"פ הצעת המחיר הראשונית שניתנה בתאריך __________
   
  בפרקי זמן מסויימים חודש-חודש וחצי יספק הובר בתאום "ארוחות הפתעה".
   
  5. החברה מתחייבת כי הגשת הארוחות תעשה ע"י עובד שלה ותוגש בצורה אסטטית ונקייה.
   
  6. אופן ותנאי התשלום:
  הובר תוודא החתמת כרטיס עובד או קבלת תלוש של החברות, דיווחים אלו ישמשו בסיס בלעדי לקביעת מספר הארוחות שסופקו ואשר תמורתן ישולם לה, ריכוז חודשי של חשבונית תוגש מידי סוף חודש והתשלום יתבצע תוך 14 יום מיום הוצאת החשבונית (שוטף+14)
   
  7. תחילת הפעילות בתאריך:_______ עד תאריך זה יבצע הובר הכנת מטבח מרכזי איזורי.
   
  8. ההסכם הינו לתקופה של שנה ויאורך באופן אוטומטי לתקופה של שנה כל פעם מיום ההסכם יעשה בהתראה של חודש מראש ע"י כל צד.
   
  9. המחיר נקבע ל 28 שקלים לארוחה לפני מע"מ, מחיר כריך נקבע ל 18 שקלים לפני מע"מ - המחירים האלה יעודכנו בכל שנה ואו לחילופין שמדד המחירים לצרכן יעלה על 5% לפני תום שנת הפעילות.
   
  10. בישול המזון יעשה במטבח מרכזי שיעמוד בדרישות של הרשויות המוסמכות להפכלת שירותי הסעדה.
   
  11. החברה תפעיל את המטבח וחדר האוכל בהתאם להסכם זה באמצעות __עובדים לשביעות רצונן של החברות ותמלא לצורך זה את הוראותיהן של החברות כפי שיקבעו מידי פעם ופעם, בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שאינן מפורטות בו,וכן תשמור על כללי זהירות ובטיחות ותברואה הנדרשים ע"פ הסכם זה ו/או כל דין ו/או נוהג. עובדי הובר חייבים להיות במצב בריאות תקין ימציאו אישורים על כך במידה ונידרש ויופידו בשטח החברות לרבות בחדר האוכל בהופעה נקייה ומסודרת, לחברה זכות להחלפת עובד שלא מקיים סעיף זה.
   
  12. הובלת המזון יבוצעו ע"י הובר וכן כל המצרכים המסופקים לחדר האוכל והספקת חומרי ניקוי ע"פ הסכם זה יבוצעו ע"י הובר ועל חשבונו.
   
  13. מוסכם כי על החברות לספק את כל הנדרש מבחינת תשתית הכנת המטבח קצה וחדר האוכל כפי שידרש ע"י משרד הבריאות והרשויות.
   
  14. תשלומי חשמל ,גז,ארנונה,מים ורישיונות עסק חלים על החברות.
   
  15. הובר יציגו תעודת כשרות בכל רבעון כמקובל.
   
  16. הובר יבטחו את כל עובדיהם והמועסקים על ידו בביטוח חבות מעבידים בגבול האחריות שלא יפחת מ____שקל ולמקרה ___שקל לתקופה

17. מוצהר בזה במפורש כי הובר תספק לחברות את שירותי ההסעדה במעמד של קבלן עצמאי וכי לא ישררו בין הובר ועובדיו ואו כל אדם אחר הפועל בשמו ו/או מטעמו לבין החברות ו/או עובדיהן יחסי עובד מעביד.

  18. הפרטים המצורפים בנספח יסופקו ע"י החברות כפי שסוכם.
   
  הפרטים הרשומים לעיל סוכמו והוסכמו ע"י שני הצדדים. ובאנו על החתום.

_________________ ____________

הובר שירותי הסעדה

 

 

 

 

 

 

לקבלת שרותי יעוץ גסטרונומיים לחץ כאן

 

נדל"ן  | צור קשר | Segway | מסירות משפטיות | אינדקס האתרים | קייטרינג ומזון |  המרכז לבוררות | בניה מהירה | מי אנחנו | רישום סימני מסחר | פרסום