Skype Logo 

הובר הייטס ישראל - לפרטים נא לפנות לאדם

   http://huberheights.co.il   צור קשר 

הסכם התקשרות עם מנהל אזור / סוכן רשת

 

שנערך ונחתם _________ ביום ______ לחודש _____ בשנת _______

ב י ן : הובר הייטס ישראל: אדם הובר ת.ז. 058441619
http://huberheights.co.il (להלן: "הובר הייטס")
                                                                                              מצד אחד
ל ב י ן : שם ______________________ ת.ז. ____________
מרחוב ___________________כתובת מייל עדכנית____________ (להלן: "מנהל אזור -המתווך")
                                                                                              מצד שני
הואיל והמתווך מעוניין להתקשר עם הובר הייטס ישראל בתחומי עיסוקו כמפורט בחוזה זה;
והואיל והובר הייטס ישראל מעוניינת להתקשר עם המתווך בתחומי עיסוקו בתנאים המפורטים בחוזה זה;
והואיל וברצון הצדדים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות במסגרת חוזה התקשרות זה; לפיכך הוצהר,
 
הותנה והוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 1. פרשנות
1.1. המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 1.2. כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן למטרות נוחות, ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות.
 
2. הצהרות המתווך בחתימתו על חוזה זה מצהיר המתווך כי:
2.1. הוא בעל הכישורים המתאימים, הניסיון והיכולת לשמש בתפקיד __________ (להלן: "התפקיד") ולעמוד בכל החובות המוטלים עליו על-פי חוזה זה.
 2.2. חוזה זה אינו עומד בניגוד ו/או בסתירה לחוזה ו/או לחיוב כלשהו המוטל על המתווך מכח כל דין.
 
 3. מסגרת ההתקשרות
3.1. המתווך יעבוד בביתו כפי שיידרש לפי הנחיית הובר הייטס ישראל (להלן: "מקום העבודה").הובר הייטס ישראל תיתן למתווך בלעדיות לאזור (גאוגרפי) __________בתחום ______________
3.2. בביצוע תפקידו יהיה המתווך כפוף למנכ"ל או למי שימונה ע"י המנכ"ל, ויעסוק בעניינים שבמסגרת התפקיד וכפי שיידרש מעת לעת.
3.3. המתווך יעשה שימוש באמצעי הובר הייטס ישראל אך ורק למטרות לשמן נועדו ולצרכי ביצוע עבודתו ובמסגרת תפקידו. אמצעי הובר הייטס ישראל לעניין זה הם לרבות: מסמכים, תמונות, כלים, חומרים, חומר לימודי, ספרים, מאגרי מידע תיקים וכן כל אמצעי אחר המשמש את הובר הייטס ישראל לייצור ופיתוח.
3.4. המתווך מתחייב להקדיש את כל כישוריו, ידיעותיו, ניסיונו לעבודתו עבור הובר הייטס ישראל ולפעול כמיטב יכולתו לקידום עסקיה של הובר הייטס ישראל.
3.5. תמורת זמנו יקבל המתווך מהובר הייטס ישראל עמלה נגזרת מהצלחתו בגובה  של 80% מכל עמלת תיווך שתתקבל באמצעותו, הוא יהיה אחראי לגביית העמלות מהלקוחות ויעביר  20% הנותרים להובר הייטס ישראל, לסכום יוסף מע"מ כחוק כנגד חשבונית מס. במידה והמתווך הינו עוסק פטור, לא יתווסף מע"מ ותינתן קבלה, הפניית לקוח-קונה/מוכר לסוכן אחר ללא השתתפות בהליך המכירה תזכה אותו ב 25% מעמלת המתווך באופן חד פעמי.

.3.7 התשלום יעשה בכפוף לקבלת הכסף מהלקוח אך לא אחרי שוטף + 7 יום. חשבונית תוצא בסוף החודש בו ניתן השרות.
3.8. מוסכם כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין המתווך להובר הייטס ישראל.
3.9. חוזה זה יכנס לתוקף מהיום הראשון בו ייתן המתווך שירותים להובר הייטס ישראל והינו ללא הגבלת זמן. (להלן: "תקופת החוזה").
 
4. נאמנות, סודיות, קניין ואי-תחרות
4.1. במהלך תקופת החוזה וכן במשך כל זמן אחריה, המתווך ימנע מכל מעשה ומחדל העלול לפגוע בהובר הייטס ישראל או במוניטין שלה, או להזיק לה בכל דרך אחרת, וכן לא יפרסם המתווך כל מידע כוזב, ולא יגרום לפרסומו של כל מידע כוזב לגבי הובר הייטס ישראל, נכסיה, או השירותים הניתנים על ידה, ולא יתערב התערבות לא הוגנת בעסקיה של הובר הייטס ישראל בכל צורה שהיא.
4.2. המתווך יודיע להובר הייטס ישראל מיד על כל עניין או נושא אשר הוא או בני משפחתו מדרגה ראשונה קשורים בו ואשר בקשר אליו עלול להיווצר ניגוד אינטרסים בינו לבין הובר הייטס ישראל או לכל תחום שבו הובר הייטס ישראל עוסקת.
4.3. במשך תקופת ההתקשרות עם הובר הייטס ישראל וכן במשך כל זמן אחריה, לא יעביר המתווך מידע חסוי, ו/או כל סוד מסחרי, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל אדם או גוף מחוץ להובר הייטס ישראל ו/או לעובדים אחרים ואו קבלנים (פרילנסרים) אחרים של הובר הייטס ישראל אלא במידה שהדבר נחוץ לצורך מילוי תפקידו, ולא יעשה שימוש כלשהו במידע חסוי ו/או כל סוד מסחרי שלא לצורך עבודתו וכן ישמור על סודיות מוחלטת בכל הקשור לעסקי הובר הייטס ישראל, ולמכלול ענייניו.
4.4. המתווך מצהיר בזאת, כי ידוע לו שבמהלך עבודתו על פי חוזה זה יהא המתווך חשוף לכל מידע חסוי כהגדרתו להלן, ו/או כל סוד מסחרי כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, וכי ידוע לו שכל מידע חסוי ו/או סוד מסחרי של הובר הייטס ישראל מקנה לה יתרון עסקי על פני מתחריה, וכן כי הוא כפוף על פי חוזה זה, במהלך תקופת החוזה ובכל זמן אחריה, לחובות אמון, תום לב והגינות כלפי הובר הייטס ישראל לעניין שמירתו של כל מידע חסוי ו/או סוד מסחרי של הובר הייטס ישראל אשר הוא נחשף לו לצורך העבודה בהתאם לכל האמור בחוזה זה. "מידע חסוי" - לעניין חוזה זה הינו כל מידע הקשור להובר הייטס ישראל, לחומרים שהוכנו על ידה ואו על ע"י מי מעובדיה ואו סוכניה, לתהליכי עבודה, לתוכניותיה העסקיות, לתכתובת עם לקוחות, לפרטי או לעצם ניהול משא ומתן עם לקוחות, לכתובות לקוחות, או לכל מידע הקשור ללקוחות, או לכל מידע הקשור לעסקי לקוחותיה או עיסוקיה, לרבות פרטי חוזה זה ולרבות פרטי השכר שבו, או ספקים, או כל מידע אחר אשר הגיע או יגיע לידיעתו של המתווך מכוח חוזה זה, או בכל דרך אחרת הקשורה להובר הייטס ישראל או בקשר אליה ובלבד שמידע זה אינו נחלת הכלל. המידע האמור יכול שיהיה בעל פה, או בכתב בצורת סרטים מגנטיים, דיסקים, קלטות, דיסקטים, תקליטורים, תרשימי זרימה, תכניות שיווק, מפרטים, תיאור תהליכים, או כל דרך אחרת הקיימת כיום או שתהיה קיימת בעתיד. כמו כן, ייחשבו תנאי חוזה זה, וכן תנאי כל חוזה ו/או סיכום הנוגעים להעסקת המתווך ע"י הובר הייטס ישראל וכן כל מידע הנוגע ללקוחותיה ולספקים של הובר הייטס ישראל אשר הגיע למתווך במסגרת העסקתו בהובר הייטס ישראל או בקשר עם הובר הייטס ישראל כמידע חסוי. "סוד מסחרי" - לעניין חוזה זה הינו כהגדרתו בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999.
4.5. זכויות הקניין על כל דבר שהוכן במסגרת הובר הייטס ישראל או שנובע ממנו, בין אם הזכויות האלה יהיו ניתנות לרישום עפ"י דין ואם לאו, יהיו שייכות להובר הייטס ישראל, והמתווך לא יהיה זכאי לגביהן לתמורה או תמלוגים כלשהם בגינם או בגין השימוש בהם, פרט לתמורה האמורה בנספח א' לעיל.
4.6. במשך תקופת חוזה זה ובמשך שנה מיום סיום ההתקשרות בין המתווך לבין הובר הייטס ישראל מכל סיבה שהיא, בין ביוזמת הובר הייטס ישראל ובין ביוזמת המתווך, לא יהיה המתווך רשאי ללא קבלת אישור מוקדם של הובר הייטס ישראל, להתחרות בהובר הייטס ישראל. המתווך לא יפנה ללקוחות הובר הייטס ישראל וספקיה, בין במישרין ובין בעקיפין, ולא יקבל מהם, בין במישרין ובין בעקיפין, הצעה לביצוע עבודה בשמו או עבור אחרים, המתחרה באותה תקופה בתחום הפעילות של הובר הייטס ישראל.
4.7. במהלך תקופת ההתקשרות עם הובר הייטס ישראל לא ייתן שירותים למי ממתחריה של הובר הייטס ישראל אלא אם קיבל על כך אישור מראש ובכתב. גיוס סוכני משנה יבוצע רק בהסכמת הובר הייטס ישראל וכל התקשרות תדווח באופן מידי להובר הייטס ישראל.
4.8. במהלך תקופת ההתקשרות עם הובר הייטס ישראל ובמשך שנה אחריה, לא יפנה המתווך לעובדי הובר הייטס ישראל בפניה להעסקתם בכל עבודה שהיא מטעמו, או מטעם מעסיקו.
4.9. בתקופת אי התחרות לא יפנה המתווך ,בין במישרין, ובין בעקיפין ללקוחות הובר הייטס ישראל ו/או ספקיה לצורך ביצוע עבודה בשמה, בשם מי מעובדיה, או בשם אחרים אשר מתחרה בתחום הפעילות של הובר הייטס ישראל באותה תקופה.
 
5. הוראות כלליות
5.1. כל שינוי בהוראות חוזה זה לא יהיה תוקף אלא אם יעשה בכתב ובחתימת הצדדים.
5.2. חוזה זה מבטל כל חוזה ו/או הסדר אחר בין הצדדים שנעשה טרם חתימתו.
5.3. מוסכם על הצדדים כי סמכות השיפוט בכל הקשור להסכם זה יהיה בבית המשפט או בבית הדין המוסמך מבחינת העניין באשור שיפוט תל אביב.
5.4. לא אכף מי מהצדדים או אכף באחור, זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לו על-פי חוזה זה ו/או מכח הדין, במקרה מסוים או במספר מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על זכויות אחרות כלשהן.
5.5. כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה וכל הודעה של צד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 72 שעות מעת שליחתה במייל או מסירתה למשלוח בדואר רשום, ואם נמסרה באופן אישי - בעת מסירתה בפועל.


 
ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד כמפורט במבוא לחוזה זה:
 __________________                ____________________
("אדם הובר")                                      ("המתווך‏")