טופס שיתוף פעולה

  I.R.A |  צור קשר | מסמכים נוספים

 הסכם התקשרות לשיתוף פעולה בין מתווכים במקרקעין. 


הסכם זה נערך ב ____________ בתאריך ________________

בין :
_______________ת.ז ______________.מס' רישיון :__________( מצד אחד)

לבין: המשרד___________  המתווך____________ נציג בעל הנכס/הקונה טלפון נייד __________מס' רישיון__________________ ( מצד ב )

מייל_________________אתר________________איזור או תחום פעולה___________________
  
סודיות :

הריני מתחייב לא למסור כל מידע הנוגע לנכסים המועברים אלי דרך אדם הובר או מי מטעמו , ללא הסכמה בכתב  מאדם הובר וכן עלי  לדווח לך על כל משא ומתן המתנהל עם מי שהופניתי אליו על-ידך ולידע אותו כי נשלחתי על-ידך.

הנכסים:

א.

ב.

ג.

ד. 

 והואיל  והמתווכים מעוניינים לשתף פעולה בעסקאות תיווך

לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן

א. כל אחד מהמתווכים  לעסקה הוא מתווך במקרקעין בעל רישיון  בתוקף ממשרד המשפטים

ב. טופס הזמנת שירותי תיווך חתום ע"י הלקוח הוא חלק בלתי נפרד מהסכם זה

ג. הצדדים יפעלו מתוך נאמנות, הגינות ושקיפות בשיתוף הפעולה

ד. חלוקת העמלה "קופה משותפת" (קונה ומוכר) שווה בשווה ע"פ טבלת חלוקת העמלה בדף זה ובהתאם לסיכום **

הגדרת מונחים:

1. "בעל כתובת" הוא אדם שברצונו לקנות או לשכור אובייקט

2. "בעל אובייקט" הוא האדם שברצונו למכור או להשכיר אובייקט

3. "תוספת עסקה" היא עסקה אשר מקבל הכתובת של האובייקט מבצע מבלי שעסקה זו הייתה במקורה נשוא העבודה המשותפת אלא אם הוצעה ע"י מתווך שלישי.

תקנות:

4. מוסר של כתובת או של האובייקט אינו רשאי להיות פעיל בעסקה ללא הרשאה מהמקבל.

5. תוספת עסקה מחייבת שיתוף בדמי התיווך במשך עד שנה לאחר גמר העסקה הראשונה או הכרת הלקוח.

6. תוקף ההתקשרות בעסקה משותפת מסתיים במקרים הבאים:

א. שנה מיום ההודעה המעודכנת האחרונה.

ב. אם מוסר מודיע למקבל על "ביטול" האובייקט.

ג. אם בעל הכתובת או בעל האובייקט מודיע ישירות למקבל על "ביטול" האובייקט הרי שהמקבל מחוייב להודיע למוסר

שעורי חלוקת העמלה:

                                                מגיעים למוסר                            מגיעים למקבל
במקרה של מסירה בלי פעולה נוספת מצד המוסר

 33% מביא הנכס

66% מביא הקונה

במקרה של מסירה והשתתפות פעילה של המוסר בביצוע העסקה **

50%

50%

במידה והובר הייטס היה המחבר - כל צד מתחייב להעביר להובר הייטס 10% מגובה העמלה
במקרה של תוספת עסקה

25%

75%

הפנייה של מתווך אל מתווך ו/או חיבור עסקי אחר

20%-10% מכל צד

בעסקה ראשונה בלבד

הסכם זה תקף לגבי כל עסקה גם אם יישנה מעורבות בהסכמה בכתב של מתווך נוסף צד ג

* מוסכם שבמסירת הפרטים על הנכסים באמצעות המייל יספיק כדי שהצדדים יתחלקו בעמלת התיווך כמובהר בחלוקת העמלה ותכתובת אחת מאשרת קבלת מיילים.

* כל קשר עם הקונה / בעל נכס יהיה על פי ההתנהלות שקופה וישרה והצדדים יעדכנו אחד את השני בכל התפתחות

* כל צד מהמתווכים יהיה אחראי לגבות את עמלת התיווך מלקוחו ועל אחריותו

בעסקאות משותפות ** קופה משותפת 50%-50% __** כול צד גובה מהצד אותו הוא מייצג

** הקף בעיגול את המוסכם

הוראות שונות
כל שינוי בתנאי הסכם זה יידון ויסוכם בין הצדדים במישרין, ולא יהיה בר תוקף אם לא יהיה מוסכם ומאושר בכתב.
הצדדים מצהירים בזאת כי קראו הסכם זה בעיון, הבינו היטב את תוכנו ואת התחייבויותיהם על פי ההסכם, והם מקבלים על עצמם את כל התחייבויותיהם המפורטות בהסכם.

העתיק אחד הצדדים את כתובת המייל או מספר הטלפון יודיע על כך לצד השני.

בתקווה לשיתוף פעולה פורה

  ___________                       ___________

   המתווך                               המתווך 

אדם הובר הובר הייטס ישראל   נייד : 052-5412-620