הובר הייטס ישראל - לפרטים נא לפנות לאדם

Skype Logo 

      http://huberheights.co.il   e-mail  info@huberheights.co.il  מסמכים נוספים

שטר העברת זכות שכירות

 

         השטר הזה מעיד שבתמורה שקיבל/ו ה"ה

 

         מס' ת.ז. (מס' התאגיד) __________________

         שם משפחה                               שם פרטי

 

                                                                                                          להלן: "המעבירים"

מאת ה"ה

______________________ מס' ת.ז.    "    _________________

שם משפחה         שם פרטי

 

__________________________         מס' ת.ז.    "                          ____________________

שם משפחה         שם פרטי

 

                                                                  להלן: "מקבלי ההעברה"

 

מעבירים בזה "המעבירים ל"מקבלי ההעברה", את כל זכויותיהם והתחייבויותיהם עפ"י חוזה החכירה שבהתאם לשכירות, הרשומה בלשכת רישום המקרקעין לפי שטר מס' ___________ מיום _________ בתנאי שטר מקורי מס' __________ והמסתיימת ביום _________ (להלן: "חוזה השכירות"), על המקרקעין המפורטים ברשימה דלהלן והרשומים בבעלותה של רשות הפיתוח/קרן קיימת לישראל/ מדינת ישראל  המיוצגת על ידי מינהל  (להלן: "המינהל").


"מקבלי ההעברה" מצהירים כי קראו את "חוזה השכירות" ומקבלים על עצמם את כל הזכויות והחובות הכלולות בו כאילו נחתם "חוזה השכירות" על ידם מלכתחילה, וזאת בכפוף לתיקונים כדלקמן:-

 

ה ר ש י מ ה

הישוב:

 

מספר ספר או הגוש

 

מספר הדף או החלקה

ה ש ט ח

ה ח ל ק י ם

 

תאור המקרקעין או

גבולותיהם והשעבודים

מ"ר

דונם

החלק בנכס

החלק המועבר בזכות

עודף בזכות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 חתימת "המעבירים"                                                                       חתימת "מקבלי ההעברה"

 

השם

ח  ת  י  מ  ה

 

השם

ח  ת  י  מ  ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימת הבעלים - מינהל מקרקעי ישראל

 

________________                                                                      _____________________

שם נציג המינהל                                                                                      חתימה וחותמת

 

 

אני הח"מ _______________ עו"ד, מאשר בזה כי בתאריך _________ הופיע בפני נציג המינהל המוסמך לחתום בשם המינהל וחתם בפני על מסמך זה.

 

________________

      ח ת י מ ה

 

אימות חתימת השטר

 ימולא כאשר נעשה בפני עו"ד

 

אני מעיד כי היום התייצבו לפני המעבירים הנ"ל, ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי, חתמו לפני מרצונם.

 

אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה (16א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל1969-.

 

_____________                 _________________________                            _______________   

   ת א ר י ך                              חותמת (שם וכתובת)                               ח ת י מ ה

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ימולא כאשר נעשה בפני עו"ד

אני מעיד כי היום התייצבו לפני מקבלי ההעברה  הנ"ל, ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי, חתמו לפני מרצונם.

 

 

 

אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה (16א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל1969-.

 

_____________                 ________________________                    ______________________________

   ת א ר י ך              חותמת (שם וכתובת)               ח ת י מ ה

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

אישור עורך-דין לפי סעיף (16א )1לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התש"ל1969-

 

אני מאשר כי בדקתי את הפרטים המופיעים בשטר זה והמסמכים שצורפו לו, כאמור בתקנה 9 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל- 1969ומצאתים מתאימים וראויים לעסקה המבוקשת.

 

_____________           ________________        ____________________       ___________________

  ת א ר י ך                   שם עורך הדין          כ ת ו ב ת                                      חתימה

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לשימוש רשם המקרקעין

א י ש ו ר

 

העיסקה אושרה לרישום בהתאם לסעיף (7א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט1969-.

 

_________________                                     _________________                                                  

   ת א ר י ך                                                                               רשם  המקרקעין