טופס החתמה על בלעדיות לנכס

  I.R.A |  צור קשר | מסמכים נוספים

 


הסכם בלעדיות מס':..............


אנו הח"מ מסכימים כי לצורך מכירת/השכרת הנכס, עסק ו/או חברה המתואר בהסכם בבלעדיות.

המתווך יבצע ארבע פעולות שיווק לפחות מבין הפעולות המנויות בפסקאות 1 עד 5 אלא אם כן סוכם שתבוצע פעולת שיווק כאמור בפסקה 6 ,כדלקמן:

1. פרסום באמצעות שילוט באחת או יותר מן הדרכים שלהלן:
( )א. הצבת שלט על הנכס או בקרבתו
( )ב. הצבת פלייר על גבי לוח מודעות ציבורי;
( )ג.
 פרסום הנכס לפחות ב - 5 אתרי אינטרנט שונים.
( )ד. כל דרך אחרת כפי שיוסכם בין המתווך ללקוח.

( )2. פרסום בקרב קהל לקוחות מסוים, המופיע במאגר של המתווך, באמצעי אלקטרוני, באמצעות דיוור ישיר או באמצעי אחר כפי שיסוכם, או פרסום מודעה באתר אינטרנט או באמצעי ממוחשב אחר אשר יועדו לשיווק נכסי מקרקעין;

( )3. פרסום לבית פתוח

( )4. הזמנת רוכשים/שוכרים פוטנציאליים או מתווכים נוספים לבקר בנכס במועד שיוסכם עליו.

( )5. הזמנתם של חמישה מתווכים אחרים לפחות, הפעילים ביישוב שבו מצוי הנכס העומד למכירה/השכרה, לשתף פעולה לשם מכירת הנכס;

()6 פעולת שיווק נוספת (שאינה מנויה בפסקאות 1 עד 6 ) כפי שמוסכם בינינו:......................................
.......................................................................................................................................................

מוסכם כי הסכם הבלעדיות יכנס לתוקף היום עם החתימה על טופס זה ויסתיים אוטומטית לאחר שלושה חודשים בתאריך..........................

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם הבלעדיות למכירת/השכרת הנכס.

כתובת הנכס.................................טלפון המזמין........................................_.................................אי-מייל............

שם וחתימת המזמין/ים.................... סיכום עמלה %....................................ת.ז.................................חתימת

המתווך..................................