http://huberheights.co.il   e-mail huber770@gmail.com   מסמכים נוספים

טופס החתמה

IRA  -Association   שם הסוכן: ___________________ ת.ז ___________.מס' רישיון :____________

הזמנת שרותי תווך/ התחייבות מס' ............... קונה/שוכר
חתימה על הזמנת שרותי תווך נדרשת בהתאם לחוק המתווכים במקרקעין התשנ"ו - 1996

אנו הח"מ, ביחד וכ"א לחוד :

שם:.....שם משפחה:..........ת.ז...........כתובת:..........טל' בבית:..........טל' נייד:..........טל' עבודה:..........
שם:.....שם משפחה:..........ת.ז...........כתובת:..........טל' בבית:..........טל' נייד:..........טל' עבודה:...........


מבקשים מכם ו/או מעובדיכם ו/או מסוכניכם הרשומים לעיל כי תמציאו לנו נכסים כמפורט להלן:

מכירה/השכרה/קנייה
סוג הנכס: 1. דירה 2. דירת גג/גן 3. פנטהאוז 4.וילה/בית הקרקע 5. מגרש/חקלאי/בנייה 6.בית אבות 7.בית מלון.נכס מניב.8.בניין.9.תחנת דלק.10.עסקים 11.אחר:
תאור הנכס: מס' חדרים: . קומה: . האזור המבוקש:..
פינוי רצוי:. התקציב שלנו בקירוב לרכישת הנכס:....דרישת מחיר לנכס מוצע.............

גובה העמלה:  2%במגורים   5% בנכסים ונדל"ן מסחרי (או 100,000 שקלים)   10% בחברות בורסאיות ,שלדים בורסאיים ועסקים
 

כ"א מאיתנו מתחייב ומצהיר כדלקמן :

1. אני הח"מ ביקשתי מכם לפעול למציאת נכס/מכירת נכס כמפורט לעיל, ואני מתחייב לשלם לכם עמלתכם בהתאם לתעריף המפורט מטה ,וזאת מיד לאחר שיושג הסכם מחייב ביני ו/או בין מי ממשפחתי, ו/או בין כל אדם או גוף אחר שאני קשור אליהם במישרין ו/או בעקיפין, ו/או מי מטעמי או בשמי, לבין הצד השני לעסקה.

2. הנני מתחייב לשלם את דמי עמלתכם כדלקמן :
א. אם ארכוש נכס או זכויות בנכס -  (לעולם לא פחות מ 2% -העמלה המקובלת במגורים בלבד) מהסכום הכולל של העסקה, בצרוף מע"מ כחוק.
ב. אם אשכור נכס או זכויות בנכס - __________דמי שכירות כמקובל (חודש שכירות לשנה ראשונה) או...........  בצרוף מע"מ כחוק.
ג. אחר
% 5-10 ואו סכום של 100000 ש"ח הגבוה מבניהם !

3. חובתי לשלם דמי תווך לא תיפגע ולא תיגרע, גם אם ידעתי או אדע אודות פרטי הנכסים האמורים לאחר חתימתי ,גם אם אערב גורם נוסף במהלך העסקה, וגם אם אעשה עסקה אחרת ו/או נוספת עם בעל הנכס.

4. פנייתי ישירות לבעל הנכס/קונה או שוכר מבלי לערב אתכם במו"מ וסגירת העסקה ללא נוכחותכם, גם במחיר השונה מהסכום הנקוב בהתחייבותי זו, לא תפגע בהתחייבותי לשלם לכם את מלוא דמי התווך המגיעים לכם. אני מסכים כי חלה עלי החובה ליידע ולהזמינכם לכל מו"מ ושלבי העסקה, למען לא תפגענה זכויותיכם,אם אבחר לא לעשות זאת,אני מתחייב לשלם את דמי התווך עפ"י התחייבותי כאן, וכן את דמי התווך המגיעים לכם מהצד השני, שאותם מנעתי מכם לקבל ובסה"כ פעמיים דמי תווך.

5. הנני מתחייב שלא אמסור לזולתי ו/או לכל צד ג' שהוא כל מידע שנמסר לי על ידיכם בנוגע לעסקה, אלא לשם ביצועה על ידי או ע"י גורם הקשור עמי. במידה ובכל זאת אעביר לצד ג' מידע ופרטים בקשר לנכסים שהצעתם לי,ובגנם תתבצע העסקה, יראה הדבר כי בצעתם את עבודתכם, תיווכתם לי , ואני מתחייב לשלם בנוסף לדמי התווך החלים עלי גם את דמי התווך המגיעים לכם מהצד השני, ובסה"כ פעמיים דמי תווך.

6. הנני מצהיר כי נמסר לי על ידיכם, כי בטרם אתקשר בהסכם כלשהו ביחס לנכס שיוצע לי על ידיכם, יהיה עלי לבדוק בעצמי ועל אחריותי את כל הפרטים המהותיים, התכנוניים, המשפטיים ואחרים, הנוגעים לנכס נשוא עסקת התווך.

7. באם מחיר הנכס נקוב בדולרים של ארה"ב, אזי דמי התווך ישולמו לפי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל ביום התשלום בפועל. באם לא אשלם לכם את עמלתכם הנ"ל מיד עם חתימת הסכם מחייב, יצורפו בנוסף ובמצטבר עוד 4% מדמי התווך לסך דמי התווך המגיעים לכם, וזאת עבור כל חודש איחור שיחושב מיום ביצוע העסקה ועד ליום התשלום בפועל, בצירוף ריבית והצמדה עפ"י החוק, ובתוספת כל ההוצאות שיגרמו לכם עקב אי תשלום במועד כאמור.

8. למרות האמור לעיל אתם רשאים להוסיף על טופס זה נכסים שהוצעו לי על ידכם וזאת ללא הכרח בחתימתי לידם".

9. בחתימתי על ההצעות שלהלן אני מצהיר כי ההצעות הוצגו לי לראשונה על ידכם ואינן מוכרות לי :

סוג.............תיאור הנכס........כתובת...........מחיר שהוצע..........תאריך................שם............. חתימה (חובה)
העסקה...... המוצע............................... ע"י בעל נכס
________...._________...____________...__________.....__________...._____________.......___________
________...._________...____________...__________.....__________...._____________.......___________
________...._________...____________...__________.....__________...._____________.......___________
________...._________...____________...__________.....__________...._____________.......___________

10. הערות________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

11. הנני להצהיר שאני מסכים להתחייבות זו לאחר שקראתי והבנתי את תוכנה ואת הכתוב בה.

תאריך . שם פרטי ומשפחה... חתימה
תאריך. שם פרטי ומשפחה . חתימה

 

  מסמכים נוספים