Skype Logo 

הובר הייטס ישראל - טפסים - לסוכן הרשת,טופס החתמה,חוזה שכירות,חושה דירה,הסכם שיתוף פעולה,הסכם סודיות,חוק המתווכים,נדל"ן ועוד לפרטים נא לפנות לאדם

       http://huberheights.co.il   צור קשר  מסמכים נוספים 

הסכם עבודה אישי

הסכם לדוגמא

 

נערך ונחתם בתאריך- ____________

 

בין - החברה\עסק(להלן "החברה")- __________________                 מצד אחד.

 

כתובת _____________________________________

 

לבין- העובד(להלן "העובד")- ________________                                מצד שני.

 

כתובת_____________________________________

 

הואיל            והחברה  מעונינת כי העובד יעבוד עבור החברה בתפקיד של___________(להלן "התפקיד").

 

והואיל           והעובד   מעונין  לעבוד בתפקיד והציג עצמו כבעל הכישורים, הניסיון והידע המתאימים   לביצוע התפקיד.  

 

והואיל           והצדדים מעונינים לקבוע בהסכם זה את תנאי העסקתו של העובד בחברה.

 

לפיכך            הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

      1.        הסכם מיוחד

 

1.1.                    הסכם זה הינו אישי ומיוחד המסדיר את היחסים בין החברה לבין העובד ________ וקובע באופן בלעדי את תנאי העסקתו של העובד ע"י החברה_________.

 

      2.        תוקף ההסכם

 

2.1.                     החברה מתחייבת להעסיק את העובד בחברה החל מיום__________ ועד ליום_________(להלן "תקופת      ההסכם").

 

2.2.                    העובד מתחייב לבצע את תפקידו לכל אורך תקופת ההסכם.

 

2.3.                    לאחר תקופת ההסכם, ימשיך לחול הסכם זה אלא אם נמסרה הודעה בכתב מראש של חודש ימים ע"י אחד הצדדים לצד האחר בלבד, המעידה על רצונו של אחד הצדדים לסיים את ההתקשרות בניהם.

 

 

      3.        תפקידי העובד וסמכויותיו

3.1.                    תפקיד העובד בחברה ____________.

 

3.2.                    במסגרת תפקידו יהיה בסמכותו_____________________________________________________.

 

3.3.                    חובות נוספות על העובד במסגרת תפקידו______________________________________________.

 

      4.        אמון אישי

 

4.1.                    העובד מתחייב להקדיש לעבודתו את כל זמנו, מרצו וכושרו ולבצע את תפקידיו במסירות ובנאמנות, תוך שימוש בניסיונו, כישוריו וידיעותיו ברמה הגבוהה ביותר וביעילות הנדרשת לפי הסטנדרט שיקבע ע"י החברה וכל זאת לתועלת החברה ולקידומה.

 

4.2.                    העובד יציית להוראות החברה הנוגעות לאופן ביצוע העבודה, סדרי העבודה, המשמעת וההתנהגות שיקבעו ע"י החברה.

 

4.3.                    העובד לא יעסוק בכל עבודה או עיסוק נוספים הן במישרין והן בעקיפין, אלא אם קיבל אישור מפורש  מהחברה בכתב ומראש המתיר לו את עיסוקו הנוסף.

 

4.4.                    העובד מתחייב ליידע את החברה בדבר כל עניין או נושא העלולים לפגום בעבודתו ו\או ליצור ניגוד עניינים עם תפקידיו בחברה.

 

4.5.                    העובד מתחייב שלא לקבל כל תשלום או טובת הנאה מכל צד שלישי , הן בקשר ישיר והן בקשר עקיף עם עבודתו בחברה, הפרה של תנאי זה תוכר כהפרה יסודית של הסכם זה ובנוסף תקנה לחברה בעלות על ההכנסה או טובת ההנאה  ותוכר זכותה של החברה לנכות ערך או שווה ערך התשלום או טובת ההנאה מהכספים להם זכאי העובד מהחברה.

 

 

 

 

 

      5.        שכר העובד

 

5.1.                    תמורת עבודתו תשלם החברה לעובד שכר של__________ ש"ח לחודש ברוטו.

 

5.2.                    הסכום הנקוב לעיל הינו ברוטו כאמור והמשכורת הכוללת כוללת כל התוספות ו\או הוצאות נלוות למעט העלויות המפורטות בנספח א' להסכם בדבר אחזקת רכב(סעיף ), הוצאות טלפון(סעיף ), אש"ל(סעיף ) ודירת מגורים(סעיף).

 

5.3.                    החל מחודש העבודה השני ואילך יעודכן שכר העובד לפי תוספות היוקר ותוספות השכר שיקבעו לעיתים בהסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל. השכר כאמור בסעיף 5.1 + תוספות השכר ו\או היוקר יכונה "השכר הכולל" של העובד.

 

5.4.                    השכר הכולל ישולם אחת לחודש, לא יאוחר מן היום השביעי בכל חודש עבור החודש הקודם לחודש התשלום.

 

      6.        חופשה שנתית

6.1.                    העובד יהיה זכאי ל________ ימי חופשה בשנה (12 חודשי עבודה מלאים בשנה).

 

6.2.                    העובד רשאי לצבור מכסה של _______  ימי חופשה ויתרה מצטברת מעבר למכסה זו תמחק.

 

      7.        ביטוח מנהלים

 

7.1.                    בתקופת חלות הסכם זה ובכפוף להנחיות שתקבענה לעיתים ע"י נציבות מס הכנסה, ולפי התקרה המותרת לניכוי, תפריש החברה לחברת הביטוח _________לפי בחירתה במסגרת ביטוח מנהלים, סכום השווה ל-_____ אחוז מהשכר הכולל של העובד מדי חודש (לא כולל אחזקת רכב, דירת מגורים, אש"ל והוצאות טלפון כמפורט בסעיף 5.2 ) והעובד מתחייב ומסכים בהסכם זה להעביר סכום של____ אחוז משכרו הכולל מדי חודש (לא כולל אחזקת רכב, דירת מגורים, אש"ל והוצאות טלפון כמפורט בסעיף 5.2). החברה אחראית על העברת הן התשלום של העובד והן הפרשתה היא לידי חברת הביטוח דנן.

 

      8.        קרן השתלמות

 

8.1.                    בתקופת חלות הסכם זה ולפי התקרה המותרת תפריש החברה לקרן השתלמות_______ שתבחר החברה סך של_________ אחוז מהשכר הכולל של העובד מדי חודש(לא כולל אחזקת רכב, דירת מגורים, אש"ל והוצאות טלפון כמפורט בסעיף 5.2) והעובד מסכים בהסכם זה על ניכוי של _______ אחוז משכרו הכולל מדי חודש (לא כולל אחזקת רכב, דירת מגורים, אש"ל והוצאות טלפון כמפורט בסעיף 5.2).

 

      9.        מחלה

9.1.                    העובד יהא זכאי לימי מחלה בתשלום כמוסדר בחוק דמי מחלה תשל"ו 1976. אולם העובד לא יהא זכאי לתשלום בעבור ימי מחלה מאת החברה, במידה ושולמו לו במלואם בגין ימים אילו ע"י חברת הביטוח כאמור בסעיף 7 לעיל. במידה ושולם לו תשלום חלקי ע"י חברת הביטוח כאמור בסעיף , תשלם החברה את ההפרש עד לסכום שלו הוא זכאי.

 

9.2.                    העובד מסכים כי ימי מחלה צבורים אינם ניתנים לפדיון.

 

     10.       מילואים

 

10.1.                  בתקופת שירות המילואים יהא העובד זכאי לקבל את מלוא השכר הכולל או חלקו בכפוף למספר ימי המילואים (לא כולל אחזקת רכב, דירת מגורים, אש"ל והוצאות טלפון כמפורט בסעיף 5.2). העובד מתחייב להעביר את טפסי אישור המילואים לשם הגשתם לביטוח הלאומי ע"י החברה.

 

     11.       בדיקות רפואיות

 

11.1.                  החברה רשאית לדרוש מהעובד לעבור בדיקות רפואיות מעת לעת, והעובד מתחייב להעביר מידע רפואי נאות על מצבו אם וכאשר יידרש ע"י החברה.

 

     12.       מיסים ותשלומי חובה

 

12.1.                  החברה לא תישא בתשלומי מסים ו\או תשלומי חובה, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס מקביל להסתדרות הכללית בגין ביטוח רפואי החלים ו\או יחולו על העובד מכוח הוראות ההסכם ו\או מכוח כל הוראות כל דין, למעט האמור במפורש בהסכם זה.

 

12.2.                  החברה רואה עצמה כרשאית לנכות תשלומי חובה ומס אותם חייב או יחוייב העובד לפי הסכם ו\או דין הן מהשכר הכולל(המוצג בברוטו) והן מהתשלומים בגין הוצאות רכב, טלפון, אש"ל, מגורים(המוצגים אף הם בברוטו), עוד טרם העברתם בפועל לעובד.

 

 

 

 

     13.       סודיות

 

13.1.                  העובד רואה עצמו ככפוף להסכם הסודיות שנחתם בינו ובין החברה בתאריך______________ (נספח ב' להלן "הסכם סודיות"), בכל אופן גם ללא הסכם סודיות מפורש, מתחייב העובד שלא להעביר או לעשות שימוש במידע שהגיע אליו במסגרת עבודתו בחברה הן במישרין והן בעקיפין ואשר אינו נחלת הכלל, שלא לפגוע בשמה הטוב של החברה ו\או במאגר לקוחותיה.

 

     14.       הפסקת ההסכם

 

14.1.                   מוסכם כי ניתנת הן לחברה והן לעובד הזכות להפסיק את עבודת העובד בחברה, בתום________ חודשים מיום תחילת העבודה וזאת בהודעה מוקדמת בכתב מראש לפחות 90 יום שתועבר לידי הצד השני.

 

14.2.                  בנוסף לאמור לעיל רשאית החברה להפסיק את עבודתו של העובד תוך מתן התראה של 14 יום מראש בכתב לידי העובד(כאמור בסעיף 16) במקרים הבאים:

 

14.2.1.                              אם העובד הורשע כדין בפסק דין סופי בגין עבירה שיש עמה קלון.

 

14.2.2.                              אם תיגרם לעובד נכות תמידית או מחלה ממושכת שכתוצאה ממנה תישלל מן העובד היכולת להמשיך בעבודתו בצורה נאותה.

 

14.2.3.                              במידה והעובד הפר סעיף בהסכם זה ו\או הסכם זה בכללותו והוא לא תיקן את הפרתו תוך 14 יום מיום קבלת ההתראה בכתב, החברה מחויבת להעביר דרישה לתיקון הפרה בכתב לידי העובד(כאמור בסעיף 16).

 

     15.       חפיפת תפקידים

 

15.1.                  העובד מתחייב להעביר את תפקידו בצורה מסודרת לידי מחליפו, במידה והסתיים מועד העסקתו או שהופסקה עבודתו מכל סיבה שהיא.

 

15.2.                  העובד מתחייב להעביר כל מידע ו\או חומר אחר לידי החברה הקשור לחברה ו\או לתפקידו, בין שהוכן על ידו ובין שהועבר אליו.

 

     16.       הודעות

 

16.1.                  כתובת הצדדים להסכם היא כמוצג בפתיחה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר לכתובת האמורה, תיחשב כאילו התקבלה ע"י הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה.

 

     17.       נספחים

 

17.1.                  הסכם זה ונספחיו יהיו תקפים מיום אישור על ידי שני הצדדים.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

______________________                                                        ____________________

 

נציג החברה                                                                                      העובד

 

 

 

הסכם- עבודה אישי-

 

נספח א'- רכב צמוד\הוצאות אש"ל\הוצאות טלפון\דירת מגורים:

 

(מחק את המיותר)

 

 

      1.        רכב צמוד

 

1.1.                    בהתאם לדרישות התפקיד תעמיד החברה לרשות העובד מכונית מתאימה מסוג_________ נפח מנוע_________, לפי שיקול דעתה. החברה תישא בהוצאות הפעלתה והחזקתה של המכונית כפוף להוראות כל דין.

 

1.2.                    העובד יהא זכאי להשתמש ברכב האמור גם לנסיעות פרטיות ללא הגבלה.

 

1.3.                     העובד לא יהיה זכאי להחזר עבור קנסות תעבורה.

 

      2.        הוצאות אש"ל

 

2.1.                    במידה והוצאות העובד בגין אש"ל הן בארץ והן בחו"ל מוכרים ע"י מס הכנסה הוא יזכה להחזר הוצאותיו בכפוף להצגת קבלות ואישורים בכתב על ידיו.

 

      3.        הוצאות טלפון

 

3.1.                    העובד יהיה זכאי להוצאות החזקת ושימוש בטלפון אשר בדירת המגורים שלו, למעט ההוצאות עבור שיחות פרטיות לחו"ל.

 

      4.        דירת מגורים

 

4.1.                    החברה מתחייבת להעמיד לרשות העובד ומשפחתו במשך תקופת עבודתו דירת מגורים (להלן "הדירה"), בכפוף לכללים הבאים:

 

4.1.1.                                הדירה תיבחר על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

4.1.2.                                העובד מתחייב לשלם מכספו את כל ההוצאות והתשלומים בגין חשמל, מים וגז. סכומי מס הכנסה שיחולו לגבי הדירה, יגולמו וישולמו ע"י החברה.

 

4.1.3.                                העובד מתחייב לפנות את הדירה ולהעביר את החזקה הפנויה בה כשהדירה במצב שבו הוא קיבל אותה, למעט בלאי סביר ורגיל. מועד העברה הוא מתום _______ ימים מיום הפסקת עבודתו מכל סיבה אשר תהא.

 

4.1.4.                                מטרת הדירה היא לשם שירותו האישי של העובד ובני משפחתו בלבד ולא לכל מטרה אחרת שהיא. העובד מתחייב שלא להעביר זכות זו כולה או מקצתה לאחר או לאחרים ולא להרשות את השימוש בדירה כולה או חלקה לאחר.

 

4.1.5.                                העובד מתחייב לשמר את הדירה במצב טוב(בהתאם למצבה הראשוני), לשמור על ניקיון הדירה, למנוע הפרעה או מטרד שלו או של בני משפחתו לשכניו לדירת המגורים, כל קלקול או נזק שיתרחש בתקופת מגוריו בדירה העובד מתחייב לתקנו על חשבונו האישי באופן מיידי, כל קלקול או נזק לדירה או לפרטיה שאינם ניתנים לתיקון העובד מתחייב להחליף  בחדש על חשבונו האישי, החברה רשאית לדרוש ולקבל החזר בגין נזק שיגרם לדירה ולעניות דעתה נגרם ע"י העובד או בגין רשלנותו שלו או של בני משפחתו, החברה רשאית לתקן כל נזק שנגרם לדירה ולדרוש החזר בגין עלויותיה.

 

4.1.6.                                כל שינוי או שיפוץ מחייב קבלת הסכמת החברה בכתב שתועבר מראש לידי העובד.

 

4.1.7.                                הצדדים מסכימים כי על זכות השימוש בדירה ע"פ הסכם זה לא יחולו הוראות חוק הגנת הדייר- תשל"ב- 1972 וכל התקנות שיותקנו ו\או הותקנו ע"פ חוק זה.

 

4.1.8.                                הצדדים מסכימים כי העובד אינו דייר מוגן והשימוש בדירה לא יקנה לו ולבני משפחתו כל זכאות לדרוש דיירות מוגנת ע"פ חוק הגנת הדייר- תשל"ב- 1972 ותקנותיו.

ועל כך מוסכם וגמור על ידי הצדדים:

 

 

_______________________

נציג החברה                                                                                     העובד

 


 

 

 

הערות והארות :

 

צד המעביד:

 

א.                          ניתן להוסיף להסכם זה סעיף בגין איסור תחרות- קרי מניעה מהעובד מעיסוק בתחום, יש להדגיש שבימ"ש לגישתו הנוכחית מסתייג ומבטל סעיפים אילו בשם חופש העיסוק.

 

ב.                          יש להוסיף להסכם זה את "הסכם סודיות בין עובד למעביד" כנספח.

 

צד העובד:

 

א.                          ההסכם ממשיך להתקיים גם לאחר סיום המועד הנקוב בו (סעיף 2.3)

 

ב.                          השכר המוצג בהסכם הינו בברוטו קרי לפני תשלומי המס המנוכים ממשכורת העובד לפי חוק מס הכנסה, תשלומי המס מועברים ע"י המעביד-  המעביד הוא לא זה שמשלם מכספו בגין תשלומים אילו.

 

ג.                          החברה עושה ביטוח מנהלים לעובד, העובד משתתף בחלק מהעלות החודשית(סעיף 7) כנ"ל לגבי קרן השתלמות.

 

ד.                          ניתן להפסיק את העבודה ע"י שני הצדדים, אולם יש להודיע על כך מראש בכתב(סעיף 14).

 

ה.                          כדאי לבחון את מחויבויות החברה בעת מחלה, מילואים(סעיף 9, 10).

 

ו.                           קבלת תשלום בגין עבודה ע"י צד שלישי שאינו קשור לחברה וללא היתר יגרור ביטול החוזה וצעדים משפטיים (סעיף 4.5).

 

ז.                          יש למסור הודעות לידי החברה או ביד או בדואר רשום(סעיף 16).