בוררות

 כללים

 אחריות ושכר

 מפשר/מגשר

 מסירות משפטיות

יעוץ משפטי

דף הבית
צור קשר
אתר הבוררותלמה לי להגיע לבוררותהאתר הוקם ע"ימוטי הלר ואדם הוברעל מנת לעזור לציבורבסחבת המצוייה היום במסגרת המשפטיתועל מנת להימנעמהוצאות משפטיות מרובותמה זה בורר?מה ההבדל בין בוררלבין מפשר ומגשרהמדריך האינטראקטיבי השלםבתחום הבורריות

 

 

 

הסכם בוררות

 

שנערך ונחתם ב __________ ביום ________בחודש _________ בשנת _________

                               

בין

 

                                          ____________, ת.ז. ____________

                                          מרח' ________________________

                                          (להלן: "צד א'")                                                                      מצד אחד

 

לבין

 

                                          ____________, ת.ז. ____________

                                          מרח' ________________________

                                          (להלן: "צד ב'")                                                                      מצד שני

 

הואיל              וביום _________ כרתו הצדדים להסכם זה הסכם (להלן: "ההסכם"), שעיקרו בוררות ע"י צד ג' ;

                              

והואיל              והצדדים חלוקים ביניהם בשאלת מילוי התחייבויותיהם על פי ההסכם ויש להם ,תביעות וטענות האחד כלפי השני;

 

והואיל              והצדדים הגיעו לידי הסכמה למסור את ההכרעה בחילוקי הדעות שביניהם בקשר עם ההסכם להכרעתו של שלושה בוררים  ומוסכם שימונה על ידם כמפורט בהסכם זה, על מנת שידון ויכריע באופן סופי בחילוקי הדעות ביניהם;

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה כדלקמן:

 

1.               מבוא

1.1.        המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו.

1.2.        כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

2.               מינו הבורר

2.1.        הצדדים ממנים בזה בהסכמה את מר ________ומר________ומר___________ (להלן: "הבוררים המוסכמים") לבוררות זו ומסמיכים אותם לדון ולהכריע בכל חילוקי הדעות שביניהם בקשר עם ההסכם ובכל הנובע ממנו והכרוך בו.

2.2.        במידה והבוררים המוסכמים יסרבו או יבצר מהם מכל סיבה שהיא לנהל את הבוררות, ימונה בורר אחר בהסכמה בין הצדדים, ובהעדר הסכמה כאמור, ימונה הבורר לאחר 7 ימים מפנייתו של צד למשנהו, על ידי נציגי המרכז מר מוטי הלר ו/או אדם הובר.

3.               ניהול הבוררות

3.1.        הבוררים יהיו קשורים ויפסקו את דינם בהתאם להוראות הדין המהותי.

3.2.        הבוררים לא יהיו קשורים לסדרי הדין ולדיני הראיות. הבוררים יפעלו בדרך הנראית להם כמועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה בסכסוך ויפסקו  על פי מיטב שפיטתם.

3.3.        הבוררים ייתנו את פסק הבוררות תוך 3 ימי עבודה ממועד תחילת הבוררות, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת בכתב.

4.               סמכויות הבורר

4.1.        הבוררים רשאים לפי שיקול דעתו לתת פסק דין הצהרתי, צווי עשה, מניעה ו/או ביצוע בעין וכל סעד אחר שבית המשפט מוסמך היה לתת וכן רשאים הם לתת החלטות ביניים במהלך הבוררות.

4.2.        הבוררים לא יהיו חייבים לנמק את פסק דינם ו/או כל החלטה או צו שינתנו על ידם במהלך הבוררות.

4.3.        הבוררים יהיו רשאים להורות בדבר הוצאות הצדדים, לרבות שכ"ט עו"ד ובדבר שכר טרחת הבורר והוצאותיו, כולם או מקצתם, והם רשאים להורות על הפקדת סכומים אלה או על מתן ערובה לתשלום. ( עד גובה של _________ + מע"מ לפי סיכום מראש*)

4.4.        הצדדים מצהירים ומאשרים כי ידוע להם שהבוררים המוסכמים מכירים ויודעים חלק מן העובדות והפרטים הכרוכים בחילוקי הדעות שביניהם וכי הסכימו למינוי הבוררים המוסכמים מתוך ידיעת עובדות אלה לאשורן והם מוותרים בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה בקשר עם מינוים של הבוררים המוסכמים וכנגד כושרם, יכולתם ו/או זכותם לשמש כבוררים ביניהם.

4.5.        הבוררים יהיו רשאים ליתן פסק דין במעמד צד אחד בכל מקרה שאחד הצדדים יעדר מהבוררות.

 

ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים עם החתום:

 

 

________________                                       _________________

          צד א'                                                                 צד ב'

 

 

ר\3\10\25

בכל עניין ניתן ליצור קשר עם מר אדם הובר בפלאפון 0525412620