בוררות

 כללים

 אחריות ושכר

 מפשר/מגשר

 מסירות משפטיות

יעוץ משפטי

דף הבית
צור קשר 
אתר הבוררותלמה לי להגיע לבוררותהאתר הוקם ע"ימוטי הלר ואדם הוברעל מנת לעזור לציבורבסחבת המצוייה היום במסגרת המשפטיתועל מנת להימנעמהוצאות משפטיות מרובותמה זה בורר?מה ההבדל בין בוררלבין מפשר ומגשרהמדריך האינטראקטיבי השלםבתחום הבורריות

 

 

   טופס 1 מתוך 3

הסכם לקיום בוררות במרכז  לבוררות

  

1.          אנו הח"מ מסכימים בזאת למסור את ההכרעה בסכסוך שבינינו לבוררות במסגרת המרכז לבוררות שתתנהל על-פי הכללים  של המרכז לבוררות ע"י מר אדם הובר,מר מוטי הלר,יחד/לחוד ו/או מי מטעמם.

 

2.          הצדדים הח"מ מסכימים  לכך שהפסק שיינתן ע"י הבורר/ים לא יהיה נתון לערעור בפני ערכאת ערעור  וכי פסק הבוררות יהיה ויהווה את "פסק הבוררות", כמשמעותו בחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968.

 

3.          אנו הח"מ מתחייבים בזאת לשלם למרכז לבוררות ביום פסק הבוררות סך של 10% מערך התביעה בגין בוררות זו .ואו סך של_______________

                                                           

 ________________________            ________________________

  

שם ___________________________ שם ___________________________

 

כתובת ________________________   כתובת _________________________

 

פקס  _________________________   פקס  __________________________

 

תאריך  _______________________    תאריך  ________________________

 

 

תאריך __________________

 

 טופס 2

בקשה לקיום בוררות על פי כתבי טענות

 

בין המבקש לבין  _______________________ הוסכם למסור את הסכסוך להכרעה בבוררות לפי המסמך המצורף .

 הריני מבקש בזאת ממר אדם הובר ו/או ממר מוטי הלר לקיים את הבוררות במסגרת המרכז לבוררות .

 רצ"ב כתב התביעה, כשמצורפים אליו המסמכים המהותיים להוכחתה.

 אבקשכם לפעול  לפתרון הסכסוך, ולצרף בורר שתחום המומחיות שלו: _________________

 ______________________________________________________________

מהות הסכסוך:    _________________________________________________

                 _________________________________________________

  

הסכום שבמחלוקת:  ______________________ ₪

 

______________________________                ______________________________

 

פרטי הצדדים:

 

שם ___________________________ שם ___________________________

 

כתובת ________________________   כתובת _________________________

 

פקס  _________________________   פקס  __________________________

 

פרטי ב"כ** ____________________     פרטי ב"כ** _____________________

 

______________________________                ______________________________

 

*  המסמך המתאים מוקף בעיגול                                **  רצ"ב יפוי-כח מתאים, במקרה שחותם בא-כוח.

  

                                                                                                תאריך __________________

 

 טופס 3

בקשה לקיום בוררות בלא החלפה מוקדמת של כתבי טענות

 

הרינו מבקשים בזאת קיום בוררות במרכז לבוררות ע"י מר אדם הובר ומר מוטי הלר, להכרעה בסכסוך שבין הצדדים כדלהלן:

 

מהות הסכסוך:    _________________________________________________

 

                _________________________________________________

 

                                _________________________________________________

 

                                _________________________________________________

 

 

הסכום שבמחלוקת:  ______________________ ₪

 

נבקשכם לצרף בורר לפתרון הסכסוך, שתחום המומחיות שלו:

 

 

 ______________________________                ______________________________

  

פרטי הצדדים:

 

שם ___________________________ שם ___________________________

 

כתובת ________________________   כתובת _________________________

 

פקס  _________________________   פקס  __________________________

 

פרטי ב"כ* _____________________    פרטי ב"כ* ______________________

 

______________________________                ______________________________

 

בכל עניין ניתן ליצור קשר עם מר אדם הובר בפלאפון 0525412620